U W A G A !

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gostyniu w porozumieniu ze Starostą Gostyńskim zawiesza w terminie: od 16.03. 2020r. do 10.04.2020r. wszystkie zaplanowane zajęcia w poradni. O nowych terminach rodzice będą zawiadamiani telefonicznie.

W sytuacji wystąpienia sytuacji kryzysowych, w godzinach 08:00-12:00 można uzyskać telefonicznie pomoc psychologiczną tel. 65 57 23 177KOMUNIKAT

Informujemy, że w okresie obowiązywania czasowego ograniczenia funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu, pracownicy pełnią dyżury pod następującymi adresami:

>> Imię i nazwisko pracownika | godziny dyżórów | adres mailowy <<

Dyrekcja
Krystyna Piasecka 9.00-10.00 dyrektor@poradniapp.gostym.pl
Marzena Bojańska 9.00-10.00 m.bojanska@gmail.com

Psycholodzy
Justyna Błachowiak 11.00-12.00 justynablachowiak@gmail.com
Iga Migdalska-Roszak 10.00-11.00 migdalskappp@gmail.com

Pedagodzy
Katarzyna Kapała 13.00-14.00 katarzyna.kapala95@gmail.com
Anna Łagódka 10.00-11.00 annalagodkappp@gmail.com
Magdalena Marek 8.00-9.00 magda.marek1.ppp@gmail.com
Anna Wenderska 12.00-14.00 annawenderskaa@gmail.com
Hanna Wieczorek 10.00-11.00 hannawieczorek@gmail.com
Adrianna Strzelec 8.00-9.00 adrianna.strzelec@gmail.com

Logopedzi
Anna Janaszak 10.00-11.00 ania.janaszak5@gmail.com
Alina Olejniczak 11.00-12.00 śr, cz, pt alinaolejniczakppp@gmail.com

Każdego dnia w godzinach od 8.00 do 12.00 pomoc psychologiczna można uzyskać pod numerem telefonu 65 572 31 77.
KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Szanowni Państwo,

 

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO). W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 uprzejmie informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń, tel. 65 572 31 77, e-mail: poradnia@poradniapp.gostyn.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Agnieszka Radajewska. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@powiat.gostyn.pl, tel. 65 575 25 10. Adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu realizacji zadań określonych w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisów wykonawczych.
 4. Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu, podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji mię­dzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do ich przetwarzania, z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
 7. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.(Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie, których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m.in. z zasadami archiwizacji).
 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji zadań przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gostyniu i wynika z przepisów prawa.
 11. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym również profilowaniu.
  Inspektor Ochrony Danych

   

  1. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Funkcję tę pełni Pani Agnieszka Radajewska.

   

  1. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z:
  • przetwarzaniem danych osobowych oraz
  • wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO – czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

   

  1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  • adres poczty elektronicznej: iod@powiat.gostyn.pl
  • numer telefonu: 65 575 25 10
  • adres do korespondencji:

                   Starostwo Powiatowe w Gostyniu

                   ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń


Terminy posiedzeń Zespołu Orzekającego w 2020 r.:

10 stycznia,

17 stycznia,

24 stycznia