DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA


     Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna to proces, którego celem jest wyjanienie przyczyn trudnoci 
w uczeniu si lub w zachowaniu. Potocznie czsto nazywa si j badaniem. Nie ma jednak nic wspólnego z wizyt u lekarza. W czasie spotkania z psychologiem i pedagogiem dziecko lub nastolatek wykonuje szereg zada, których celem jest okrelenie potencjaów i deficytów. Diagnoci w swojej pracy stosuj wystandaryzowane testy psychologiczne i pedagogiczne. Dziki temu moliwe jest porównanie wyników uzyskanych przez klienta z normami wiekowymi.     Na diagnoz psychologiczno-pedagogiczn naley przeznaczy ok. 3 godzin. Dlatego te klienci umawiani s na konkretny dzie i godzin. Dokadamy wszelkich stara, aby badanie psychologiczne
i pedagogiczne odbyo si w jednym terminie.


     W bardzo wyjtkowych sytuacjach (choroba somatyczna, która uniemoliwa przyjazd do poradni) moliwe jest przeprowadzenie badania w domu dziecka. Osoby z niepenosprawnoci ruchow w budynku poradni mog skorzysta z platformy oraz windy.


Jak przebiega spotkanie diagnostyczne?

Po wejciu do poradni recepcjonista zapyta o nazwisko dziecka.

Nastpnie osoby diagnozujce zaprosz rodzica/opiekuna wraz z dzieckiem do gabinetu.

Prawny opiekun zobowizany jest do wypenienia wniosku o przeprowadzenie badania.

Pierwsze 20-30 minut to czas przeznaczony na rozmow z klientami. Bdzie ona dotyczya zgaszanego problemu, sytuacji opiekuczo-wychowawczej, rozwoju dziecka, itp.

Kolejna cz spotkania to wanie badanie psychologiczno-pedagogiczne. Dziecko pozostaje
w gabinecie bez opiekuna.

Po skoczonej diagnozie psycholog i pedagog ponownie zapraszaj opiekuna wraz z dzieckiem
i omawiaj wyniki bada. Okrelaj przyczyny zgaszanych trudnoci. Proponuj moliwe formy pomocy. Jest to czas, w którym opiekun lub dziecko moe zada pytanie, poprosi o wyjanienie niezrozumiaych kwestii. Rodzicu nie martw si jeli nie zapamitasz wszystkiego bdziesz móg to przeczyta w opinii, orzeczeniu lub informacji. Zawsze te mona skontaktowa si telefonicznie
z osobami, które pracoway z dzieckiem i dopyta o to, co nadal jest dla Ciebie niezrozumiae.

Jeeli diagnoci uznaj, e konieczne jest wydanie odpowiedniego dokumentu konieczne bdzie wypenienie wniosku.

Dla pracy diagnostycznej bardzo istotna jest Opinia nauczycieli uczcych o osigniciach
i problemach dydaktyczno-wychowawczych dziecka,
o któr rodzic moe poprosi wychowawc
(i przynie na spotkanie). Czasami specjalici pracujcy z dzieckiem za zgod rodziców wystpuj do szkoy lub przedszkola o przydatne informacje.Tak wyglda typowy pobyt w poradni. Czasami jednak konieczne bdzie jeszcze jedno spotkanie (np. diagnoza specyficznych trudnoci w uczeniu si).W naszej poradni uwaamy, e kady niezalenie od wieku i moliwoci poznawczych ma prawo pozna cel wizyty oraz dowiedzie si, jak poradzi sobie z zadaniami. Dlatego w czasie rozmowy
ze specjalistami dziecko jest obecne.

 DIAGNOZA SPECYFICZNYCH TRUDNOCI W UCZENIU SI

 

            W przypadku diagnozy specyficznych trudnoci w uczeniu si (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) oraz dyskalkuli pocztkowy proces badania jest standardowy (diagnoza psychologiczno-pedagogiczna). Po pierwszym spotkaniu ucze otrzymuje instrukcj do pracy
w domu (np. wicze w pisaniu z pamici - Druki), wiczenia powinien wykonywa przez co najmniej pó roku. Nastpnie opiekunowie ponownie zgaszaj si na badanie kontrolne, na którym ucze przedstawia efekty swojej pracy. Dziki temu pedagog moe oceni dynamik zmian jakie nastpuj. Prowadzenie wicze w pisaniu z pamici jest bardzo istotne dla penej diagnozy

Zgodnie z rozporzdzeniem MEN opini o dostosowaniu wymaga edukacyjnych 
z uwagi na specyficzne trudnoci
w uczeniu si poradnia wydaje na cay okres nauki (szkoa podstawowa, gimnazjum, szkoa ponadgimnazjalna). Ostateczn diagnoz mona postawi dopiero w czwartej klasie. Naley jednak pamita, e ju w czasie nauczania pocztkowego obserwujemy symptomy dysleksji. Wane jest, aby ju w tym momencie obj dziecko specjalistyczn pomoc. Dlatego konieczne jest okrelenie wystpujcych deficytów rozwojowych.

Osoba, u której zdiagnozowano specyficzne trudnoci w uczeniu si moe skorzysta
z dostosowania warunków i sposobów przeprowadzenia sprawdzianu pod koniec szkoy podstawowej, egzaminu gimnazjalnego, maturalnego i zawodowego (zgodnie z komunikatem Okrgowej Komisji Egzaminacyjnej -
www.oke.poznan.pl).

 

Co warto zabra z sob do poradni jeli dziecko przejawia trudnoci w poprawnym lub ksztatnym pisaniu:

zeszyty szkolne (zwaszcza z jzyka polskiego i obcego),
zeszyty wicze lub karty pracy z klas I-III szkoy podstawowej,
zeszyt wicze w pisaniu z pamici (na badanie kontrolne),
inne formy pracy nad trudnociami (np. Ortograffiti),
dyktanda, prace klasowe,
opini nauczyciela polonisty i nauczyciela jzyka obcego. 
 

(opracowaa I. Migdalska-Roszak)