„Porwa moe tylko taka praca, w której si odczuwa wiadome
lub niewiadome pikno”

                                                                                                                   Henryk Ferdynand Kaden
DORADZTWO ZAWODOWE W PORADNI

 

    Doradztwo zawodowe mona zdefiniowa jako usugi i czynnoci majce na celu pomoc w podejmowaniu wyborów edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych oraz w zarzdzaniu rozwojem zawodowym.


    Zajcia z zakresu doradztwa zawodowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej skierowane s do dzieci i modziey uczcej si powiatu gostyskiego (szczególnie szkó gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Udzielamy równie informacji ich rodzicom oraz nauczycielom.


W ramach doradztwa zawodowego nasi klienci maj moliwo:

 • pozna swoje mocne strony oraz predyspozycje zawodowe,
 • dowiedzie si o moliwociach dalszej nauki (wyboru konkretnej szkoy) oraz sposobach zdobywania kwalifikacji zawodowych zgodnych z posiadanymi predyspozycjami,
 • pozna specyfik rynku pracy  oraz trendów rozwojowych w wiecie zatrudnienia,
 • naby zdolnoci potrzebne w skutecznym poruszaniu si po rynku pracy, poszukiwaniu pracy (dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna itp.),
 • pozna techniki relaksacyjne, sposoby radzenia sobie ze stresem i inne.

 
Zajcia indywidualne

Podczas spotkania indywidualnego moemy m.im.:

 • zdiagnozowa posiadane przez ucznia predyspozycje zawodowe (na podstawie rozmowy oraz specjalistycznych testów): zainteresowania, umiejtnoci, cechy osobowoci, stan zdrowia
 • przedstawi opisy zawodów
 • przedstawi specyfik rynku edukacyjnego i pracy
 • stworzy indywidualny plan rozwoju zawodowego, itd.

 
Zajcia grupowe

Zajcia grupowe odbywaj si najczciej w szkoach na prob dyrekcji, pedagoga lub wychowawcy. Organizujemy równie warsztaty wakacyjne dla zainteresowanych uczniów, które odbywaj si w poradni.


Zakres zaj jest bardzo szeroki:

 • Elementy treningu komunikacji
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Diagnoza posiadanych umiejtnoci i zainteresowa (na podstawie testów)
 • Specyfika rynku edukacyjnego i pracy
 • Dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna
 • Aktywne poszukiwanie pracy
 • Indywidualny plan rozwoju zawodowego
 • Indywidualna sesja doradczaZajcia prowadzi: U. Burzyska


(opracowaa U. Burzyska)