EEG Biofeedback jest naukowo opracowan metod usprawniania funkcjonowania orodkowego ukadu nerwowego (OUN), wykorzystujc trwajce przez cae ycie moliwoci plastyczne mózgu, polegajce na zdolnoci tworzenia nowych pocze synaptycznych i wygaszania pocze ju istniejcych.


    EEG Biofeedback to nauka wpywania na generowane przez mózg fale w szerokim zakresie czstotliwoci, bdce wyrazem jego aktywnoci. Generowane róne zakresy czstotliwoci fal s obrazem gotowoci mózgu do przyswajania nowych informacji, odzwierciedlaj koncentracj uwagi, umiejtno relaksacji i kontroli emocji, odzwierciedlaj równie poziom stresu, niepokój, lk, agresj. Poprzez trening EEG Biofeedback, wygaszajc niepodane czstotliwoci fal i wzmacniajc czstotliwoci podane, moemy usprawni funkcjonowanie mózgu, wpywajc na koncentracj uwagi, zwikszenie moliwoci radzenia sobie ze stresem, psychiczn równowag z popraw samooceny, zwikszy odporno immunologiczn i spowolni procesy biologicznego starzenia si.


    W naszej poradni metod EEG Biofeedback stosujemy od 2009r. u dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ze szczególnym uwzgldnieniem takich problemów jak:


  • zaburzenia koncentracji uwagi,
  • zaburzenia procesów uczenia si,
  • zaburzenia zachowania u dzieci,
  • zaburzenia mowy,
  • zaburzenia rozwoju psychomotorycznego wieku dziecicego,
  • zaburzenia nastroju,
  • zaburzenia snu

 

    Warunkiem uczestniczenia dziecka w terapii metod EEG Biofeedback jest umiejtno wspópracy z prowadzcym zajcia oraz brak przeciwwskaza neurologicznych (rodzice zobowizani s do dostarczenia zawiadczenia lekarskiego).

(opracowaa A.Olejniczak)