KIEDY WARTO ZGOSI SI DO PORADNI?

 

Obserwujesz u swojego dziecka:
 

 • trudnoci w nauce z rónych przedmiotów – ucze pomimo powicanego czasu na nauk nie osiga oczekiwanych efektów, ma problemy z zapamitaniem informacji albo przedstawienim ich na forum,
 • trudnoci w nauce dotycz specyficznych obszarów – ucze ma trudnoci z nauk czytania, pisze popeniajc liczne bdy, jego pismo jest nieczytelne, tylko wykonywanie zada matematycznych sprawia mu trudno, 
 • trudnoci w relacjach z rówienikami, które wywouj u dziecka lub nastolatka dyskomfort,
 • problemy emocjonalne – np. lk, paczliwo, agresja,
 • moczenie bez przyczyn medycznych,
 • problemy z zasypianiem,
 • problemy z jedzeniem, odywianiem si,
 • wad wymowy, opóniony rozwój mowy, jkanie
 • problem z wyborem kierunku ksztacenia (uczniowie gimnazjum oraz szkó pondagimnazjalnych),
 • inne
Do poradni mona zgosi si równie, gdy twoje dziecko:

 • jest osob niewidzc lub sabowidzc (tyflopedagog), 
 • jest osob niesyszc lub sabosyszc (surdopedagog),
 • jest osob niepenosprawn fizycznie,
 • jest osob, u której zdiagnozowano autyzm lub zespó aspergera,
 • dowiadczyo przemocy seksualnej (seksuolog),
 • wymaga objcia wczesnym wspomaganiem rozwoju,
 • jest osob o wysokich moliwociach intelektualnych (Miejsce odkrywania talentów),
 • stan zdrowia uniemoliwa lub utrudnia uczszczanie do szkoy lub „zerówki” przez czas duszy ni 30 dni,
 • rozpoczyna praktyki zawodowe przed ukoczeniem 16 roku ycia,
 • przez duszy czas przebywao za granic i przejawia trudnoci adaptacyje,

   


Rodzicu moesz sam skorzysta z pomocy naszych specjalistów jeli np.:

 • zauwaasz, e stosowane przez Ciebie metody wychowawcze nie s skuteczne,
 • masz trudnoci z komunikowaniem si ze swoim dzieckiem,
 • pojawi si konflikt pomidzy Tob a dzieckiem.

   (opracowaa I. Migdalska-Roszak)