Sprawozdanie z pierwszego roku realizacji projektu
„Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyskim” 

Szkoy i przedszkola biorce udzia w projekcie zakoczyy pierwszy cykl doskonalenia. Cykl ten obejmowa rok szkolny 2013/2014 i skada si z kilku etapów.

Poniewa zgodnie z zaoeniami projektu oferta doskonalenia kierowana do szkó/przedszkoli powinna by wynikiem analizy sytuacji tych placówek i odpowiada na ich rzeczywiste potrzeby, pierwszym etapem byo zdiagnozowanie tych potrzeb. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji, czyli specjalnie wyszkoleni do tej roli specjalici, w osobach: Agaty Hamrol, Elbiety Marciniak-Krenz, Krzysztofa Baski i Zbigniewa Jakubowskiego pomogli dyrektoromi nauczycielom poszczególnych szkó okreli najwaniejsze obszary wymagajce wsparcia  i dopasowa do nich oferty doskonalenia opracowane w ramach projektu ORE System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostpnym kompleksowym wspomaganiu szkó

 

Poszczególni SORE mieli pod opiek 8 szkó/przedszkoli. Efektem wspópracy z gronem pedagogicznym by wybór nastpujcych ofert doskonalenia: 

 

Nazwa szkoy

Oferta doskonalenia wybrana przez placówk

SORE

Gimnazjum nr 2 w Gostyniu

 • Ocenianie ksztatujce

Agata Hamrol

Przedszkole Miejskie nr 1 w Gostyniu

 • Jak i po co prowadzi ewaluacj wewntrzn w przedszkolu?

Przedszkole Miejskie nr 4 w Gostyniu

 • Jak i po co prowadzi ewaluacj wewntrzn w przedszkolu?

Liceum Ogólnoksztacce w Grabonogu

 • Jak pomóc uczniowi osign sukces edukacyjny?

Technikum w Grabonogu

 • Efektywna organizacja pracy zespoów nauczycielskich

Liceum Ogólnoksztacce z Oddziaami Dwujzycznymi w Gostyniu

 • Wykorzystanie TIK na zajciach edukacyjnych

Zasadnicza Szkoa Zawodowa w Krobi

 • Efektywna organizacja pracy zespoów nauczycielskich

Technikum w Krobi

 • Jak pomóc uczniowi osign sukces edukacyjny?

Szkoa Podstawowa  Nr 1 w Gostyniu

 • Ocenianie ksztatujce

Elbieta Marciniak-Krenz

Szkoa Podstawowa  Nr 5 w Gostyniu

Budowa koncepcji pracy szkoy

Szkoa Podstawowa w Sikorzynie

 • Wykorzystanie TIK na zajciach edukacyjnych

Szkoa Podstawowa w Kunowie

 • Ocenianie ksztatujce

Szkoa Podstawowa w Daleszynie

 • Ocenianie ksztatujce

Szkoa Podstawowa w Siemowie

 • Techniki uczenia si i metody motywujce do nauki

Szkoa Podstawowa w Goli

 • Techniki uczenia si i metody motywujce do nauki

Technikum w ZSZ w Gostyniu

 • Techniki uczenia si i metody motywujce do nauki

Szkoa Podstawowa w Borku Wlkp.

 • Rodzice s partnerami szkoy

Krzysztof Baska

Szkoa Podstawowa w Bodzewie

 • Jak pomóc uczniowi osign sukces edukacyjny?

Gimnazjum w Bodzewie

 • Ucze – aktywny uczestnik procesu uczenia si

Szkoa Podstawowa w Zimnowodzie

 • Ocenianie ksztatujce

Gimnazjum w Zimnowodzie

 • Techniki uczenia si i metody motywujce do nauki

Przedszkole Samorzdowe w Karolewie

 • Wykorzystanie TIK na zajciach edukacyjnych

Szkoa Podstawowa w Krobi

 • Jak pomóc uczniowi osign sukces edukacyjny?

Gimnazjum w Krobi

 • Techniki uczenia si i metody motywujce do nauki

Szkoa Podstawowa w Piaskach

 • Praca z uczniem modszym

Zbigniew Jakubowski

Gimnazjum w Piaskach

 • Wspópraca nauczycieli
  w prowadzeniu procesów edukacyjnych

Szkoa Podstawowa w Szelejewie

 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Gimnazjum w Szelejewie

 • Techniki uczenia si i metody motywujce do nauki

Szkoa Podstawowa w Starej Krobi

 • Wspópraca nauczycieli
  w prowadzeniu procesów edukacyjnych

Gimnazjum w Starej Krobi

 • Techniki uczenia si i metody motywujce do nauki

Gimnazjum w Borku Wlkp.

 • Techniki uczenia si i metody motywujce do nauki

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu

Projekt edukacyjny w przedszkolu

 

 

W kolejnych etapach realizacji projektu zaplanowano i wdroono dziaania niezbdne do zdobycia przez nauczycieli nowych kompetencji. Eksperci z Regionalnego Orodka Edukacji z Wrocawia przeprowadzili w kadej z 32 szkó/przedszkoli 27 godzin szkole/warsztatów/ /konsultacji metodycznych, przekazujc pedagogom potrzebn wiedz i umiejtnoci. Nastpnie, przy wsparciu SORE, nauczyciele przekadali zdobyte kompetencje na szkoln praktyk. Cao procesu zamkna wspólna ewaluacja i podsumowanie na forum Rady Pedagogicznej. SORE sformuowali te rekomendacje do dalszej pracy w szkoach.

Peen cykl doskonalenia w kadej ze szkó zosta zamknity w obszernym dokumencie, jakim jest Roczny Plan Wspomagania.

Warto zaznaczy, e projekt spotka si z bardzo duym zainteresowaniem ze strony nauczycieli i pomimo i zakadano objcie wsparciem ogóem 350 osób, ostateczna liczba uczestników doskonalenia w szkoach ju w pierwszym cyklu realizacji projektu wyniosa 497. Ankiety, którymi objto uczestników wskazuj, e w zdecydowanej wikszoci s oni bardzo zadowoleni z otrzymanego wsparcia.

W drugim cyklu realizacji projektu szkoy/przedszkola bd pracoway wokó nowych tematów.


Miniony rok szkolny to take czas, w którym zainicjoway i rozwiny sw dziaalno sieci wspópracy i samoksztacenia. To druga nowatorska forma dziaa rozwojowych dla nauczycieli. Sie to midzyszkolny  zespó  nauczycieli  lub  dyrektorów  wspópracujcych  ze  sob  w  ramach wybranego  zagadnienia.  Celem  funkcjonowania  sieci  jest  wspólne  rozwizywanie problemów,  dzielenie  si  pomysami,  spostrzeeniami  i  propozycjami zarówno  za porednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany dowiadcze, jak i spotka osobistych. Czonkowie sieci korzystaj z wasnych dowiadcze, ale mog  równie siga  po  pomoc  zewntrznych  ekspertów.  Pracuj  pod  kierunkiem  koordynatora  sieci wspópracy i samoksztacenia. 

 

W naszym powiecie powoalimy do ycia sieci dla czterech grup nauczycieli, a mianowicie:

 

Nauczyciele skupieni w sieci

Przedmiot zainteresowania

Koordynator sieci

Pedagodzy szkolni

 • Jak rozwija twórcze mylenie uczniów

Boena Walczak-Woniak

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 • Praca z uczniem modszym

Beata Kasprzak

Bibliotekarze

 • Skuteczne sposoby zachcania uczniów do czytania

Andrzej Maciejak

Dyrektorzy szkó/przedszkoli

 • Pozapedagogiczne obowizki dyrektora

Micha Ratajczyk

W czasie pierwszego cyklu realizacji projektu uczestnicy poszczególnych sieci, realizujc Roczny Plan Pracy, poszukiwali odpowiedzi na nurtujce ich pytania. Korzystali przy tym z pomocy dowiadczonych specjalistów z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, spotykajc si z nimi czterokrotnie. Na bieco wspópracowali ze sob wirtualnie, korzystajc z platformy internetowej www.doskonaleniewsieci.pl. Ich dziaalno jest kontynuowana w biecym roku szkolnym.

 

Pierwszy rok realizacji projektu w liczbach:REALIZACJA ROCZNYCH PLANÓW WSPOMAGANIA W SZKOACH:¬  SZKOY OBJTE PROJEKTEM – 32

¬  REALIZOWANE OFERTY DOSKONALENIA - 13 TEMATÓW (8 x „Techniki uczenia si
i metody motywujce do nauki”, 5 x „Ocenianie ksztatujce”, 4 x „Jak pomóc uczniowi osign sukces edukacyjny?”, 3 x „Wykorzystanie TIK na zajciach edukacyjnych”, 2 x „Jak i po co prowadzi ewaluacj wewntrzn w przedszkolu?”, 2 x „Efektywna organizacja pracy zespoów nauczycielskich”, 2 x Wspópraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych”, 1 x
pozostae sze tematów)

¬  UCZESTNICY FORM DOSKONALENIA – 497 NAUCZYCIELI (392 kobiety i 104 mczyzn)

¬  LICZBA ZREALIZOWANYCH GODZIN POSZCZEGÓLNYCH FORM WSPARCIA (SZKOLENIA/WARSZTATY/KONSULATCJE) – 864 GODZINY

¬  ZAANGAOWANI EKSPERCI ZEWNTRZNI – 16 OSÓB (9 K I 7 M)

¬  WZROST KOMPETENCJI NAUCZYCIELI (WG TESTÓW; REDNIA Z 32 SZKÓ) – +26 %

SIECI WSPÓPRACY I SAMOKSZTACENIA:

¬  LICZBA UTWORZONYCH SIECI WSPÓPRACY I SAMOKSZTACENIA – 4

¬  UCZESTNICY SIECI – 87 NAUCZYCIELI (77 K i 10 M)

¬  SPOTKANIA Z EKSPERTAMI – 16

¬  GODZINY PRACY Z EKSPERTAMI – 64

¬  ZAANGAOWANI EKSPRCI ZEWNTRZNI – 7 OSÓB (4 K i 3 M)  


Ogoszenie powizane:

Ogoszenie nr 211379-2014 z dnia 2014-10-07 r. Ogoszenie o zamówieniu - Gosty
LP. NAZWA/ADRES SZKOY/PRZEDSZKOLA NAZWA OFERTY DOSKONALENIA SPOSÓB REALIZACJI OFERTY 1. Gimnazjum nr 2 w Gostyniu, ul. Hutnika 3, 63-800 Gosty Techniki uczenia si i metody motywujce do nauki. Wypracowanie w zespoach...
Termin skadania ofert: 2014-10-16


Gosty: Realizacja form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu: Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyskim..
Numer ogoszenia: 228383 - 2014; data zamieszczenia: 30.10.2014
OGOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usugi

Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.

Ogoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie byo przedmiotem ogoszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak, numer ogoszenia w BZP: 211379 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówie Publicznych zostao zamieszczone ogoszenie o zmianie ogoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Poznaska 200, 63-800 Gosty, woj. wielkopolskie, tel. 65 572 06 97, faks 65 572 06 97.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Inny: samorzdowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajcego: Realizacja form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu: Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyskim...

II.2) Rodzaj zamówienia: Usugi.

II.3) Okrelenie przedmiotu zamówienia: Realizacji form doskonalenia nauczycieli w terminie od padziernika 2014r.do 30 czerwca 2015r. obejmuje 864 godziny szkoleniowe (wykady, warsztaty, konsultacje grupowe i indywidualne, lekcje pokazowe), po 27 godzin w kadej z 32 szkó/przedszkoli, dla cznej liczby 500 nauczycieli. Wykonawca powinien zabezpieczy kompleksow realizacj form doskonalenia nauczycieli na najwyszym poziomie merytorycznym w nastpujcych 32 ofertach doskonalenia, których zaoenia zostay wypracowane w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostpnym kompleksowym wspomaganiu szkó: LP. NAZWA/ADRES SZKOY/PRZEDSZKOLA NAZWA OFERTY DOSKONALENIA SPOSÓB REALIZACJI OFERTY 1. Gimnazjum nr 2 w Gostyniu, ul. Hutnika 3, 63-800 Gosty Techniki uczenia si i metody motywujce do nauki. Wypracowanie w zespoach nauczycielskich katalogu sposobów motywowania uczniów, waciwego doboru czynników motywujcych w zalenoci od ucznia, sytuacji, kontekstu. Stosowanie metod aktywizujcych, z uwzgldnieniem specyfiki zaj edukacyjnych i zastosowanie metod aktywizujcych na konkretnych zajciach edukacyjnych. 2. Przedszkole Miejskie nr 1 w Gostyniu, ul. Wrocawska 256, 63-800 Gosty Budowa koncepcji pracy przedszkola. Umiejtno samodzielnego diagnozowania potrzeb przedszkola oraz tworzenie odpowiadajcej na nie koncepcji pracy; narzdzia oraz procedury suce okrelaniu podanych kierunków rozwoju, okrelenie celów i zada wychowania przedszkolnego oraz sylwetki absolwenta. 3. Przedszkole Miejskie nr 4 w Gostyniu, ul. Starogostyska 9, 63-800 Gosty Projekt edukacyjny w przedszkolu. Prawne i dydaktyczne uwarunkowania prowadzenia przedszkolnych projektów edukacyjnych. Tworzenie programów i realizacja przedszkolnych projektów edukacyjnych. 4. Liceum Ogólnoksztacce w ZSR w Grabonogu, Grabonóg 63, 63-820 Piaski Wykorzystanie TIK na zajciach edukacyjnych - bezpieczny Internet. 1.Prezi - wykorzystywanie narzdzi graficznych w edukacji, opracowywanie materiaów graficznych z wykorzystaniem oprogramowania tworzenia i przedstawiania prezentacji na tzw. wirtualnym pótnie, przygotowywanie prezitacji. 2.Wykorzystywanie Excela w edukacji, opracowywanie dokumentów wykorzystywanych w szkole (rozkady materiau, kalkulacja i rozliczanie wycieczek i imprez klasowych, opracowywanie wyników egzaminów), arkusz kalkulacyjny na wybranych lekcjach. 5. Technikum w ZSR w Grabonogu, Grabonóg 63 63-820 Piaski Nauczyciel 45+ 1.Warsztaty tematyczne ksztacce umiejtnoci posugiwania si nowoczesnymi technologiami: - wykorzystywanie Excela w edukacji: opracowywanie dokumentów wykorzystywanych w szkole (np. rozkady materiau, kalkulacja i rozliczanie wycieczek i imprez klasowych, opracowywanie wyników egzaminów), arkusz kalkulacyjny na wybranych lekcjach , - wykorzystywanie i obsuga tablic interaktywnych. 2.Warsztaty i/lub treningi realizujce program wzmocnienia si psychicznych i odpornoci na stres, profilaktyk wypalenia zawodowego oraz radzenia sobie z jego objawami. 6. Liceum Ogólnoksztacce z Oddziaami Dwujzycznymi w Gostyniu, ul. Wrocawska 10 63-800 Gosty Nauczyciel 45+ Warsztaty i/lub treningi realizujce program wzmocnienia si psychicznych i odpornoci na stres, profilaktyk wypalenia zawodowego oraz radzenia sobie z jego objawami. 7. Zasadnicza Szkoa Zawodowa ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 1 63-840 Krobia Techniki uczenia si i metody motywujce do nauki. Motywowanie uczniów do pracy oraz poszerzanie kompetencji w obszarze stosowania metod aktywizujcych, uwzgldniajcych specyfik zaj. Techniki uczenia si, pomoc rodzicom w wspieraniu i motywowaniu dziecka do nauki. 8. Technikum w ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 1 63-840 Krobia Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoa. Doskonalenie umiejtnoci pracy w zespoach wychowawczych z wykorzystaniem metody warsztatowej oraz metody analizy indywidualnych przypadków. Wspólne wypracowanie narzdzi potrzebnych do pracy wychowawczej: ankiet, kwestionariuszy wywiadów/rozmów z uczniami, zbiorów zasad, przykadowych kontraktów itp. Szkolenia, warsztaty i konsultacje dla nauczycieli zwizane z metodami pracy z grup klasow. 9 Szkoa Podstawowa w Borku Wlkp. ul. Szkolna 1 63-810 Borek Wlkp. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym praca z uczniem zdolnym. Warsztaty i materiay szkoleniowe na temat prowadzenia zaj z dziemi. Warsztaty na temat opinii i orzecze z PPP (analiza orzeczenia, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, sformuowanie potrzeb ucznia, okrelenie form, sposobów i metod pracy z uczniem, opracowanie harmonogramu). Warsztaty dla nauczycieli- obserwacja zaj w praktyce. Tworzenie narzdzi diagnostycznych do diagnozowania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 10. Szkoa Podstawowa w Bodzewie Bodzewo 35 63-820 Piaski Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Jak pomóc dziecku z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim funkcjonujcym w klasie ? Pomoc w opanowaniu podstawy programowej przez uczniów bardzo sabych, z dolnej granicy upoledzenia umysowego, którzy mimo chci nie s w stanie opanowa treci podstawy programowej. Praca z uczniami, którzy nie wykazuj chci do nauki, maj problem z zapamitywaniem prostych wiadomoci, mimo atrakcyjnych form zaj, nie przejawiaj zainteresowa. Funkcjonowanie spoeczne ucznia z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim w szkole. Praktyczne przykady prowadzenia lekcji z klas , w której s uczniowie z upoledzeniem umysowym oraz uczniowie osigajcy dobre wyniki w nauce. 11. Gimnazjum w Bodzewie Bodzewo 35 63-820 Piaski Wykorzystanie TIK na zajciach edukacyjnych-bezpieczny Internet Wykorzystanie do konkretnych lekcji tablicy interaktywnej. Przykady dla lekcji j. polskiego, historii, matematyki, biologii, geografii. (bez zaj z obsugi narzdzi tablicy). Wykorzystanie tabletów i dostpnego darmowego oprogramowania podczas lekcji. Wykorzystanie aplikacji Google (np. Earth) podczas konkretnej lekcji dla rónych przedmiotów. Wykorzystanie platformy edukacyjnej do TIK. 12. Szkoa Podstawowa w Zimnowodzie Zimnowoda 7 63-810 Borek Wlkp. Jak pomóc uczniowi osign sukces edukacyjny. Di Diagnozowanie mocnych i sabych stron uczniów. P Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W Warsztaty na temat motywowania uczniów do nauki. S Sposoby uatrakcyjniania zaj. 13. Gimnazjum w Zimnowodzie Zimnowoda 7 63-810 Borek Wlkp. Wspópraca szkoy ze rodowiskiem lokalnym. Warsztaty w celu wypracowania przez poszczególne grupy map zasobów rodowiska lokalnego. Zintegrowanie powstaych katalogów. Wypracowanie programu (inicjatyw, form, zasad i obszarów) wspópracy z lokalnym rodowiskiem, który stanie si elementem koncepcji pracy szkoy (w zalenoci od potrzeb: konsultacje grupowe, szkolenie, warsztaty, prezentacja dobrych praktyk). Warsztaty tematyczne dla nauczycieli w zakresie komunikacji interpersonalnej, prowadzenia spotka z rodzicami, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, asertywnoci. 14. Przedszkole Samorzdowe w Karolewie Karolew 4 63-810 Borek Wlkp. Budowa koncepcji pracy Przedszkola. Warsztaty dla przedstawicieli spoecznoci przedszkola suce okreleniu gównych zagadnie wymagajcych uwzgldnienia w koncepcji pracy przedszkola : 1) Ustalenie Misji i Wizji PS Karolew 2) Ustalenie priorytetów zmian. 3) Ustalenie celów ogólnych przedszkola. Doradztwo w przygotowaniu planu dziaa, w dokonaniu podziau zada pomidzy poszczególnymi pracownikami i organami przedszkola, w wyonieniu zespou zadaniowego i zaplanowaniu dalszych kroków. 15. Szkoa Podstawowa w Krobi ul. Zwierzyckiego 1 63-840 Krobia Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkolenie dla nauczycieli na temat zasad pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: zakres i sposoby dostosowania wymaga edukacyjnych do aktualnych moliwoci psychofizycznych ucznia, metodologia. Warsztaty dla nauczycieli - tworzenie IPET (analiza orzeczenia, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, sformuowanie potrzeb ucznia, okrelenie form, sposobów i metod pracy z uczniem, opracowanie harmonogramu). Praca z zespoem nauczycieli i konkretnym uczniem, w tym: opracowanie IPET; wsparcie przy realizacji zaplanowanych dziaa np. zaj specjalistycznych, konsultacji dla ucznia i jego rodziców; superwizja. Konsultacje i warsztaty dla nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 16. Gimnazjum w Krobi ul. Zwierzyckiego 1 63-840 Krobia Postawy uczniowskie. Jak je ksztatowa. Szkolenia dla grup nauczycieli, oraz Rady Pedagogicznej: - planowanie i wdraanie pracy wychowawczej - monitorowanie i ocena efektywnoci wdroonych dziaa - ewaluacja odroczona. - ksztacenie/rozwijanie umiejtnoci komunikacji interpersonalnej - ABC wychowawcy/rozwizywanie konfliktów w szkole - nauczyciel wobec trudnych zachowa uczniów - wspópraca z rodzicami w kontekcie wspóodpowiedzialnoci za ksztatowanie postaw uczniów - udzia pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej, rodziców, uczniów oraz przedstawicieli instytucji partnerskich w procesie planowania oraz analizowania programu wychowawczego i dziaa wychowawczych. 17. Szkoa Podstawowa Nr 1 w Gostyniu ul. Helsztyskiego 8 63-800 Gosty Wykorzystanie TIK na zajciach edukacyjnych- bezpieczny Internet Wykad dla caej Rady Pedagogicznej na temat narzdzi TIK i ich wykorzystania w praktyce szkolnej. Korzystanie z zasobów Internetu (prawa autorskie, rzetelno prezentowanych treci, gradacja informacji). Warsztaty- praktyczne wykorzystanie tablicy multimedialnej na zajciach edukacyjnych na rónych poziomach ksztacenia. Warsztaty ksztacce/wiczce umiejtnoci praktyczne zwizane z wczaniem narzdzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zaj oraz szeroko pojtej pracy dydaktycznej. 18. Szkoa Podstawowa Nr 5 w Gostyniu ul. Graniczna 1 63-800 Gosty Jak i po co prowadzi ewaluacj wewntrzn? Szkolenie na temat ewaluacji wewntrznej jako sposobu badania pracy szkoy. Metodologia bada. Warsztat powicony wspólnej analizie wymaga i charakterystyk opisanych w zaczniku do Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (D.U. z 2013r. poz. 560) Warsztaty z zakresu tworzenia projektu ewaluacyjnego. Warsztat na temat ksztacenia umiejtnoci planowania dziaa na podstawie wniosków z ewaluacji wewntrznej i zebranych opinii. 19. Szkoa Podstawowa w Sikorzynie Sikorzyn 16b 63-800 Gosty Ucze- aktywny uczestnik procesu uczenia si. Metody pracy z uczniem przejawiajcym trudnoci i posiadajcym nisk motywacj. Diagnoza oraz poznawanie sposobów i rozwiza umoliwiajcych nauczanie dzieci funkcjonujcych na rónych poziomach. Budowanie systemu dziaa nauczycieli, aby uczniowie mieli wpyw na sposób organizowania i przebiegu procesu uczenia si oraz czuli si odpowiedzialni za wasny rozwój. 20. Szkoa Podstawowa w Kunowie ul. Szkolna 5 63-800 Gosty Techniki uczenia si i metody motywujce do nauki Metody klasyczne a metody angaujce uczniów - rola nauczyciela, - sposoby uczenia si w oparciu o teori Inteligencji Wielorakiej Howarda Gardnera, - metody angaujce uczniów na dobre rozpoczcie lekcji, na dalsz cz, na podsumowanie; metody nauczania kooperatywnego, - style uczenia si- wiczenia umoliwiajce rozpoznanie poszczególnych dominujcych kanaów sensorycznych, - zasada dziaania i struktura pamici- sposoby zapamitywania przyswojonego materiau, - techniki i metody twórczego mylenia, - analiza przypadków. 21. Szkoa Podstawowa w Daleszynie Daleszyn 76 63-800 Gosty Jak pomóc uczniowi osign sukces edukacyjny? Warsztaty dl nauczycieli dotyczce: - diagnozowania mocnych i sabych stron dziecka, pracy z dzieckiem zdolnym i sabym; rozpoznawanie uzdolnie, wspieranie ucznia, - twórczego mylenia (na przykadzie konkretnych typów zada egzaminacyjnych); diagnozowanie umiejtnoci matematycznych i jzykowych, - pracy z uczniem modszym, - analizy treci podstawy programowej oraz sposobu realizowania jej na poszczególnych poziomach ksztacenia- korelacja podstawy programowej przedszkolnej z wczesnoszkoln, - sposoby ewaluacji realizowanych dziaa. 22. Szkoa Podstawowa w Siemowie Siemowo 102 63-800 Gosty Wspópraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych Szkolenie z zakresu podstaw efektywnej komunikacji, udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej oraz pracy zespoowej. Warsztaty zwizane z tematyk bada preferencji uczenia si uczniów oraz wspólna praca nad opracowaniem wniosków wynikajcych z bada nad preferencjami uczenia si konkretnych uczniów. Szkolenie z zakresu celowego wykorzystania rónych metod pracy z uczniami. 23. Szkoa Podstawowa w Goli Gola 17 63-800 Gosty Nauczyciel 45+ Warsztaty/treningi realizujce program wzmocnienia si psychicznych i odpornoci na stres, profilaktyk wypalenia zawodowego oraz radzenia sobie z jego objawami. Spotkania informacyjno- szkoleniowe ze specjalistami w dziedzinie profilaktyki chorób zawodowych nauczyciela. Spotkanie informacyjne ze specjalist na temat aktualnych przepisów emerytalnych. Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli. 24. Technikum w ZSZ w Gostyniu ul. Tuwima 44 63-800 Gosty Wykorzystanie TIK na zajciach edukacyjnych Office 365 - wstp - wprowadzenie do portalu Office 365 - logowanie do portalu Office 365 Poczta, kalendarz i przepyw informacji - interfejs Outlook Web App - dodawanie i konfigurowanie kont - tworzenie pojedynczych kontaktów i grup kontaktów - wysyanie i odbieranie wiadomoci - ustawienie widoku konwersacji - ustawienie stopki i automatycznej odpowiedzi - kategoryzowanie informacji w Outlook Web App - foldery osobiste; reguy wiadomoci - praca z kalendarzem - tworzenie i przegldanie istniejcych zada - udostpnianie kalendarza innym uytkownikom - tworzenie, edycja i usuwanie plików Word, Excel, PowerPoint i OneNote - tworzenie ankiet, testów i formularzy - udostpnianie zasobów w usudze OneDrive - tworzenie wiadomoci byskawicznych - elementy pracy grupowej - konfiguracja klienta poczty Microsoft Outlook do pracy z Office 365 - prowadzenie wasnej witryny 25. Szkoa Podstawowa w Piaskach ul. Drzczewska 9 63-820 Piaski Rodzice s partnerami szkoy Warsztaty tematyczne dla nauczycieli w zakresie komunikacji interpersonalnej. Prowadzenie spotka z rodzicami. Radzenie sobie w sytuacjach stresowych, asertywno. Opracowanie listy form dziaa integracyjnych i pretekstów wizyt rodziców w szkole, zaplanowanie i realizacja wybranych form. 26. Gimnazjum w Piaskach ul. Drzczewska 9 63-820 Piaski Wykorzystanie TIK na zajciach edukacyjnych- bezpieczny Internet. Wykorzystanie TIK na zajciach edukacyjnych -tablica interaktywna, platformy edukacyjne. Wykorzystanie do konkretnych lekcji tablicy interaktywnej. Przykady dla lekcji matematyki, biologii, geografii, fizyki, chemii. /bez zaj z obsugi narzdzi tablicy/. Platformy edukacyjne: scholaris, eduscience Korelacja midzyprzedmiotowa np.: informatyka- matematyka, informatyka- biologia, itp. 27. Szkoa Podstawowa w Szelejewie Szelejewo Pierwsze 87 63-820 Piaski Wykorzystanie TIK na zajciach edukacyjnych- bezpieczny Internet. Wykorzystanie TIK na zajciach edukacyjnych. Zastosowanie tablicy interaktywnej do wybranych lekcji w klasach edukacji wczesnoszkolnej i w klasach IV-VI SP /przykady lekcji/. Platformy edukacyjne: scholaris, eduscience, Wykorzystanie pracowni komputerowej przez nauczycieli Szkoy Podstawowej /przykady lekcji/. 28. Gimnazjum w Szelejewie Szelejewo Pierwsze 87 63-820 Piaski Postawy uczniowskie. Jak je ksztatowa?. Jak radzi sobie z uczniem agresywnym podczas lekcji i przerw w szkole szkole? Przykady pracy i metody dostosowane do problemów szkoy. Nadpobudliwo emocjonalna, psychoruchowa- metody dyscyplinowania. ADHD. 29. Szkoa Podstawowa w Starej Krobi Stara Krobia 71 63-840 Krobia Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pomoc w opanowaniu podstawy programowej przez uczniów bardzo sabych, z dolnej granicy upoledzenia umysowego, którzy mimo chci nie s w stanie opanowa treci podstawy programowej. Praca z uczniami, którzy nie wykazuj chci do nauki, maj problem z zapamitaniem prostych wiadomoci, mimo atrakcyjnych form zaj nie przejawiaj zainteresowa. Funkcjonowanie spoeczne ucznia z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim w szkole. Praktyczne przykady prowadzenia lekcji z klas, w której s uczniowie z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim oraz uczniowie osigajcy dobre wyniki w nauce. 30. Gimnazjum w Starej Krobi Stara Krobia 71 63-840 Krobia Ucze aktywny uczestnik procesu uczenia si. Organizacja przestrzeni w sali lekcyjnej. Dobór i wykorzystanie metod pracy sprzyjajcych uczeniu si. Uczestnictwo uczniów w planowaniu, organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych prowadzonych w szkole, Budowanie wiadomoci rodziców za wspóodpowiedzialno procesu uczenia si dziecka. Doradztwo zawodowe nauczyciela dla ucznia i dla jego rodziców. Ksztatowanie wiadomo rodzica w zakresie przekazywania informacji o dalszej drodze ksztacenia jego dzieci. 31. Gimnazjum w Borku Wlkp. ul. Dworcowa 58 63-810 Borek Wlkp. Jak pomóc uczniowi osign sukces edukacyjny? Rozpoznawanie uzdolnie, wspieranie ucznia. Diagnozowanie mocnych i sabych stron dziecka, praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem zdolnym. Motywowanie uczniów, róne style uczenia si, wzbogacanie warsztatu metodycznego. Nabywanie umiejtnoci budowania wspólnej strategii pracy nauczyciela i ucznia na rzecz wspierania rozwoju dziecka. Informacje na temat materiaów edukacyjnych, innowacji, literatury dla nauczycieli i rodziców. 32. Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu ul. Mostowa 8 63-800 Gosty Jak i po co prowadzi ewaluacj wewntrzn w przedszkolu? Nabycie/zweryfikowanie przez nauczycieli wiedzy na temat ewaluacji, form w jakich realizowana jest w edukacji (ewaluacja wewntrzna i zewntrzna) oraz jej funkcji w procesie rozwoju przedszkola. Wspólna analiza wymaga stawianych przedszkolom przez pastwo zawartych w dokumentach MEN. Poznanie przez nauczycieli metod, narzdzi i procedur przydatnych w tworzeniu projektu ewaluacyjnego. Pomoc w zbudowaniu projektu ewaluacyjnego. wiczenie umiejtnoci przeprowadzania ewaluacji wewntrznej w przedszkolu. Zbudowanie struktury wspierajcej efektywne wykorzystanie wniosków z ewaluacji wewntrznej do doskonalenia jakoci pracy przedszkola..

II.4) Wspólny Sownik Zamówie (CPV): 80.00.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyskim wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet III-Wysoka jako systemu owiaty, Dziaanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkó...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Doradczo-Szkoleniowa Consulting Julita Orowska-Szczepaska 89-620 Chojnice, ul.Pisudskiego 30a/206, 89-620 Chojnice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa warto zamówienia (bez VAT): 129600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNISZ I NAJWYSZ CEN

 • Cena wybranej oferty: 76668,00
 • Oferta z najnisz cen: 76668,00 / Oferta z najwysz cen: 146880,00
 • Waluta: PLN.


      Gosty, dnia 22.10.2014 r.

 

PPP 341.2.2014

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiajcy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 63-800 Gosty, ul. Poznaska 200, dziaajc zgodnie z art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami)  zwanej dalej „ustaw”, zawiadamia
o wyborze najkorzystniejszej oferty
, w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Realizacj form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu: „Doskonalenie nauczycieli
w powiecie gostyskim”
, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 

W postpowaniu jako najkorzystniejsz wybrano ofert oznakowan numerem 2 Wykonawcy:

Firma Doradczo-Szkoleniowa Consulting

Julita Orowska-Szczepaska

ul.Pisudskiego 30a/206

89-620 Chojnice

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta odpowiada wymaganiom okrelonym w ustawie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostaa oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru „cena”, co jest równoznaczne z przyznaniem jej maksymalnej iloci punktów (100). Jest to najkorzystniejsza oferta w rozumieniu przepisów art. 2 pkt. 5 ustawy.

 

1)    W postpowaniu oferty zoyli nastpujcy Wykonawcy:

Numery

ofert

Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska,

siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy

 wykonawców, którzy zoyli oferty

Punktacja przyznana

ofertom w kryterium

 „CENA”

czna punktacja

przyznana ofertom

  Kolejno ofert wg

kryterium „CENA”

Ceny ofert

 

1

 

Wielkopolska Szkoa Skutecznej Nauki

Os.Modych 5/17 63-000 roda Wlkp.

88,74pkt

88,74

 

II w kolejnoci

86 400,00PLN

 

2

 

Firma Doradczo-Szkoleniowa Consulting

Julita Orowska-Szczepaska

ul.Pisudskiego 30a/206 89-620 Chojnice

 

100,00 pkt

_________________

76 668,00PLN

100,00 pkt

 

I w kolejnoci

 

3

 

Ryszard Jan Jurkowski

ul. czna 5 81-657 Gdynia

69,17 pkt

_________________

110 832,00PLN

69,17 pkt

 

IV w kolejnoci

 

4

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju

Jakub Michaowski

Ul. Przecz 51 60-115 Pozna

61,21 pkt

_________________

125 262,72PLN

61,21 pkt

 

V w kolejnoci

 

5

 

Zakad Doskonalenia Zawodowego

ul. Jeleniogórska 4/6 60-179 Pozna

 

71,53 pkt

_________________

107 180,00PLN

71,53 pkt

 

III w kolejnoci

 

6

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesawa Chrobrego 15,

 64-100 Leszno

 

52,20 pkt

_________________

146 880,00PLN

52,20 pkt

 

VI w kolejnoci

 

Wywieszono na tablicy ogosze w dniu  22.10.2014r.

Kinga Mila

....................................................................................

imi i nazwisko osoby odpowiedzialnej za umieszczenie ogoszenia


Ogoszenie powizane:

Ogoszenie nr 192881-2014 z dnia 2014-09-10 r. Ogoszenie o zamówieniu - Gosty
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkole w postaci warsztatów, konsultacji grupowych, wykadów, lekcji pokazowych dla uczestników sieci wspópracy i samoksztacenia utworzonych w ramach projektu: Doskonalenie nauczycieli w...
Termin skadania ofert: 2014-09-18


Gosty: Realizacja form doskonalenia nauczycieli w ramach sieci wspópracy i samoksztacenia w projekcie: Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyskim
Numer ogoszenia: 219239 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014
OGOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usugi

Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.

Ogoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie byo przedmiotem ogoszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak, numer ogoszenia w BZP: 192881 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówie Publicznych zostao zamieszczone ogoszenie o zmianie ogoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Poznaska 200, 63-800 Gosty, woj. wielkopolskie, tel. 65 572 06 97, faks 65 572 06 97.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Inny: samorzdowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajcego: Realizacja form doskonalenia nauczycieli w ramach sieci wspópracy i samoksztacenia w projekcie: Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usugi.

II.3) Okrelenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkole w postaci warsztatów, konsultacji grupowych, wykadów, lekcji pokazowych dla uczestników sieci wspópracy i samoksztacenia utworzonych w ramach projektu: Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyskim, realizowanego przez Poradni Psychologiczno - Pedagogiczn w Gostyniu w ramach realizowanego w powiecie projektu wdroeniowego (Dziaanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkó). 2. Celem szczegóowym projektu jest podniesienie jakoci wspópracy dyrektorów szkó, przedszkoli i nauczycieli w powiecie gostyskim poprzez organizacj sieci wspópracy i samoksztacenia w okresie realizacji projektu. 3. Realizacja form doskonalenia nauczycieli w sieciach wspópracy i samoksztacenia w terminie od padziernika 2014r. do 30 czerwca 2015r. obejmuje 64 godziny szkoleniowe (wykady, warsztaty, konsultacje grupowe, lekcje pokazowe), po 16 godzin dla kadej z 4 sieci - podzielonych na 4 spotkania. 4. Wykonawca powinien zabezpieczy kompleksow realizacj form doskonalenia nauczycieli na najwyszym poziomie merytorycznym w nastpujcych 4 tematycznych sieciach wspópracy i samoksztacenia, których zaoenia zostay wypracowane w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostpnym kompleksowym wspomaganiu szkó. Tematy sieci wspópracy i samoksztacenia wynikaj z diagnozy przeprowadzonej przez koordynatorów sieci: L.P. Uczestnicy Temat sieci wspópracy i samoksztacenia Szczegóowe oczekiwania uczestników sieci. 1. Dyrektorzy -Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoy. Zakres szkole: 1. Wizerunek dyrektora (ekspozycja publiczna - jak wyglda, jak si zachowywa, wystpienia publiczne - jak si przygotowa, jak przemawia). 2.Media Relations (zasady wspópracy z dziennikarzami, sposoby informowania o sytuacjach trudnych, kryzysowych, szkolna polityka medialna). 3. Wspópraca szkoy ze rodowiskiem lokalnym (wspópraca z rodzicami, z samorzdem lokalnym, z rónymi instytucjami). 4. Budowanie strategii promocyjnej szkoy (zalety planowania strategicznego promocji szkoy, ocena efektywnoci elementów promocji, co wyrónia szko, czynniki promocyjne itd.). 2. Nauczyciele bibliotekarze-Skuteczne sposoby zachcania uczniów do czytania. Zakres szkole: 1. Propagowanie czytelnictwa, a w szczególnoci happeningi organizowane poza bibliotek. Projekty edukacyjne, takie jak Cyfrowa Dziecica Encyklopedia Wielkopolan, realizowane w ramach projektu e-Szkoa Wielkopolska. Konkursy czytelnicze. 2. Jak pozyska darmowe oprogramowanie do biblioteki szkolnej. Tworzenie strony internetowej biblioteki, blog - obsuga prostych, bezpatnych programów. Lekcje biblioteczne w Multimedialnym Centrum Informacji - lekcja pokazowa; muzea w Internecie. Zasoby internetowe zwizane z literatur, malarstwem, filmem i in.; savoir-vivre w Internecie. Cyberprzemoc - udzia w kampaniach spoecznych, e-learning. 3. Katalogowanie i klasyfikowanie zbiorów specjalnych, w szczególnoci pyt CD (opracowanie tradycyjne i w programach bibliotecznych - MOL, Sowa; kopiowanie, ubytkowanie, norma; forma - wykad eksperta, wiczenia i praca z norm - warsztaty prowadzone przez eksperta, praca przy komputerze). 4. Promowanie biblioteki na terenie szkoy oraz informowanie o dziaalnoci w rodowisku lokalnym (planowanie dziaa promocyjnych, warsztaty prowadzone przez eksperta od RP oraz dziennikarza - przygotowanie notatki, kontakty z dziennikarzami, narzdzia promocji biblioteki szkolnej). 3. Nauczyciele pedagodzy - Jak rozwija twórcze mylenie uczniów Zakres szkole : 1. Uzalenienia dzieci i modziey (od Internetu, gier komputerowych, telewizji itd. - mechanizmy uzalenie, symptomy, pomoc, profilaktyka. 2. Stworzenie materiaów edukacyjnych niezbdnych do tego, aby udzieli pomocy dziecku, rodzicom, nauczycielom w rozwijaniu kreatywnego mylenia dziecka. 3. Dokumentowanie pracy pedagoga (akty prawne, orzeczenia sdu itp. wzory dokumentów np. teczki dzieci, notatki, informacje z rozmów, itp. 4.Stworzenie katalogu dokumentów, przepisów, wzorów, wymaganych w pracy pedagoga rozwijajcej twórcze mylenie uczniów. 4. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - Praca z uczniem modszym Zakres szkole: 1.Chc si uczy, chc si bawi! - wspomaganie rozwoju szeciolatków w nowej rzeczywistoci edukacyjnej (zabawy integracyjne, plsy i piosenki na róne okolicznoci szkolne, aktywna prezentacja wybranych pozycji literatury dziecicej oraz stworzenie w formie pisemnej propozycji kanonu lektur). 2. Nauczanie na dywanie - wykorzystanie metod aktywizujcych i pedagogiki zabawy w edukacji wczesnoszkolnej ( tace, zabawy, aktywizujce metody uczenia matematyki, ortografii i gramatyki - w wygodnych pozycjach poza awkami szkolnymi, sposoby zachcania uczniów do czytania - stworzenie spisu zabaw, wicze wykorzystywanych na dywanie). 3. Oswoi nadpobudliwo - praca z dzieckiem nadpobudliwym (zabawy na odreagowanie niepokoju i zdenerwowania, zabawy poprawiajce spostrzegawczo i koncentracj uwagi - stworzenie spisu przykadowych zabaw relaksacyjnych i wyciszajcych). 4. Jak radzi sobie z problemami dziecka niepenosprawnego w klasie (autyzm) (praca terapeutyczna z dzieckiem autystycznym, przegld wybranych metod terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z dziemi z zaburzeniami psychicznymi i niepenosprawnoci - stworzenie spisu zabaw, wicze wykorzystywanych w pracy z dzieckiem niepenosprawnym)..

II.4) Wspólny Sownik Zamówie (CPV): 80.00.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet III - Wysoka jako systemu owiaty, Dziaanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkó..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Regionalnym Orodkiem Edukacji sp. z o.o. Regionalnym Orodkiem Doskonalenia Nauczycieli, ul. Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocaw, kraj/woj. dolnolskie.

IV.5) Szacunkowa warto zamówienia (bez VAT): 9600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNISZ I NAJWYSZ CEN

 • Cena wybranej oferty: 8896,00
 • Oferta z najnisz cen: 6900,00 / Oferta z najwysz cen: 11200,00
 • Waluta: PLN.


Wyjanienie treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


  

Gosty, dnia 25.09.2014 r.PPP 341.1.2014 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiajcy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 63-800 Gosty, ul. Poznaska 200, dziaajc zgodnie z art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami)  zwanej dalej „ustaw”, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Realizacj form doskonalenia nauczycieli w ramach sieci wspópracy i samoksztacenia w projekcie: „Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyskim”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 

W postpowaniu jako najkorzystniejsz wybrano ofert oznakowan numerem 3 Wykonawcy:

Regionalny Orodek Edukacji sp.z o.o.

Regionalny Orodek Doskonalenia Nauczycieli

ul . Uniwersytecka 1 50-145 Wrocaw

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta odpowiada wymaganiom okrelonym w ustawie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostaa oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru „cena”, co jest równoznaczne z przyznaniem jej maksymalnej iloci punktów (100). Jest to najkorzystniejsza oferta w rozumieniu przepisów art. 2 pkt. 5 ustawy.

 

1)    W postpowaniu oferty zoyli nastpujcy Wykonawcy:

Numery

ofert

Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska,

siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy

 wykonawców, którzy zoyli oferty

Punktacja przyznana

ofertom w kryterium

 „CENA”

czna punktacja

przyznana ofertom

  Kolejno ofert wg

kryterium „CENA”

Ceny ofert

 

1

 

Wielkopolska Szkoa Skutecznej Nauki

Os.Modych 5/17 63-000roda Wlkp.

-

-

Wykonawca wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy. Oferta Wykonawcy uznana za odrzucon na mocy art. 24 ust. 4 ustawy.

6 335,00PLN

 

2

 

Studio Rozwojowe” Olga Matecka

ul.Gallusa 12  40-594 Katowice

79,43 pkt

_________________

11 200,00PLN

79,43pkt

III w kolejnoci

 

3

 

Regionalny Orodek Edukacji sp.z o.o.

Regionalny Orodek Doskonalenia Nauczycieli

ul . Uniwersytecka 1 50-145 Wrocaw

 

100 pkt

_________________

8 896,00PLN

100 pkt

I w kolejnoci

 

4

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesawa Chrobrego 15,

 64-100 Leszno

 

92,67 pkt

92,67 pkt

II w kolejnoci