Sprawozdanie z pierwszego roku realizacji projektu
„Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyńskim” 

Szkoły i przedszkola biorące udział w projekcie zakończyły pierwszy cykl doskonalenia. Cykl ten obejmował rok szkolny 2013/2014 i składał się z kilku etapów.

Ponieważ zgodnie z założeniami projektu oferta doskonalenia kierowana do szkół/przedszkoli powinna być wynikiem analizy sytuacji tych placówek i odpowiadać na ich rzeczywiste potrzeby, pierwszym etapem było zdiagnozowanie tych potrzeb. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji, czyli specjalnie wyszkoleni do tej roli specjaliści, w osobach: Agaty Hamrol, Elżbiety Marciniak-Krenz, Krzysztofa Baski i Zbigniewa Jakubowskiego pomogli dyrektoromi nauczycielom poszczególnych szkół określić najważniejsze obszary wymagające wsparcia  i dopasować do nich oferty doskonalenia opracowane w ramach projektu ORE System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

 

Poszczególni SORE mieli pod opieką 8 szkół/przedszkoli. Efektem współpracy z gronem pedagogicznym był wybór następujących ofert doskonalenia: 

 

Nazwa szkoły

Oferta doskonalenia wybrana przez placówkę

SORE

Gimnazjum nr 2 w Gostyniu

 • Ocenianie kształtujące

Agata Hamrol

Przedszkole Miejskie nr 1 w Gostyniu

 • Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną w przedszkolu?

Przedszkole Miejskie nr 4 w Gostyniu

 • Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną w przedszkolu?

Liceum Ogólnokształcące w Grabonogu

 • Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

Technikum w Grabonogu

 • Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu

 • Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Krobi

 • Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich

Technikum w Krobi

 • Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Gostyniu

 • Ocenianie kształtujące

Elżbieta Marciniak-Krenz

Szkoła Podstawowa  Nr 5 w Gostyniu

Budowa koncepcji pracy szkoły

Szkoła Podstawowa w Sikorzynie

 • Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych

Szkoła Podstawowa w Kunowie

 • Ocenianie kształtujące

Szkoła Podstawowa w Daleszynie

 • Ocenianie kształtujące

Szkoła Podstawowa w Siemowie

 • Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Szkoła Podstawowa w Goli

 • Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Technikum w ZSZ w Gostyniu

 • Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Szkoła Podstawowa w Borku Wlkp.

 • Rodzice są partnerami szkoły

Krzysztof Baska

Szkoła Podstawowa w Bodzewie

 • Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

Gimnazjum w Bodzewie

 • Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się

Szkoła Podstawowa w Zimnowodzie

 • Ocenianie kształtujące

Gimnazjum w Zimnowodzie

 • Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Przedszkole Samorządowe w Karolewie

 • Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych

Szkoła Podstawowa w Krobi

 • Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

Gimnazjum w Krobi

 • Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Szkoła Podstawowa w Piaskach

 • Praca z uczniem młodszym

Zbigniew Jakubowski

Gimnazjum w Piaskach

 • Współpraca nauczycieli
  w prowadzeniu procesów edukacyjnych

Szkoła Podstawowa w Szelejewie

 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Gimnazjum w Szelejewie

 • Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Szkoła Podstawowa w Starej Krobi

 • Współpraca nauczycieli
  w prowadzeniu procesów edukacyjnych

Gimnazjum w Starej Krobi

 • Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Gimnazjum w Borku Wlkp.

 • Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu

Projekt edukacyjny w przedszkolu

 

 

W kolejnych etapach realizacji projektu zaplanowano i wdrożono działania niezbędne do zdobycia przez nauczycieli nowych kompetencji. Eksperci z Regionalnego Ośrodka Edukacji z Wrocławia przeprowadzili w każdej z 32 szkół/przedszkoli 27 godzin szkoleń/warsztatów/ /konsultacji metodycznych, przekazując pedagogom potrzebną wiedzę i umiejętności. Następnie, przy wsparciu SORE, nauczyciele przekładali zdobyte kompetencje na szkolną praktykę. Całość procesu zamknęła wspólna ewaluacja i podsumowanie na forum Rady Pedagogicznej. SORE sformułowali też rekomendacje do dalszej pracy w szkołach.

Pełen cykl doskonalenia w każdej ze szkół został zamknięty w obszernym dokumencie, jakim jest Roczny Plan Wspomagania.

Warto zaznaczyć, że projekt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli i pomimo iż zakładano objęcie wsparciem ogółem 350 osób, ostateczna liczba uczestników doskonalenia w szkołach już w pierwszym cyklu realizacji projektu wyniosła 497. Ankiety, którymi objęto uczestników wskazują, że w zdecydowanej większości są oni bardzo zadowoleni z otrzymanego wsparcia.

W drugim cyklu realizacji projektu szkoły/przedszkola będą pracowały wokół nowych tematów.


Miniony rok szkolny to także czas, w którym zainicjowały i rozwinęły swą działalność sieci współpracy i samokształcenia. To druga nowatorska forma działań rozwojowych dla nauczycieli. Sieć to międzyszkolny  zespół  nauczycieli  lub  dyrektorów  współpracujących  ze  sobą  w  ramach wybranego  zagadnienia.  Celem  funkcjonowania  sieci  jest  wspólne  rozwiązywanie problemów,  dzielenie  się  pomysłami,  spostrzeżeniami  i  propozycjami zarówno  za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i spotkań osobistych. Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń, ale mogą  również sięgać  po  pomoc  zewnętrznych  ekspertów.  Pracują  pod  kierunkiem  koordynatora  sieci współpracy i samokształcenia. 

 

W naszym powiecie powołaliśmy do życia sieci dla czterech grup nauczycieli, a mianowicie:

 

Nauczyciele skupieni w sieci

Przedmiot zainteresowania

Koordynator sieci

Pedagodzy szkolni

 • Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów

Bożena Walczak-Woźniak

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 • Praca z uczniem młodszym

Beata Kasprzak

Bibliotekarze

 • Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania

Andrzej Maciejak

Dyrektorzy szkół/przedszkoli

 • Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora

Michał Ratajczyk

W czasie pierwszego cyklu realizacji projektu uczestnicy poszczególnych sieci, realizując Roczny Plan Pracy, poszukiwali odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Korzystali przy tym z pomocy doświadczonych specjalistów z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, spotykając się z nimi czterokrotnie. Na bieżąco współpracowali ze sobą wirtualnie, korzystając z platformy internetowej www.doskonaleniewsieci.pl. Ich działalność jest kontynuowana w bieżącym roku szkolnym.

 

Pierwszy rok realizacji projektu w liczbach:REALIZACJA ROCZNYCH PLANÓW WSPOMAGANIA W SZKOŁACH:¬  SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM – 32

¬  REALIZOWANE OFERTY DOSKONALENIA - 13 TEMATÓW (8 x „Techniki uczenia się
i metody motywujące do nauki”, 5 x „Ocenianie kształtujące”, 4 x „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?”, 3 x „Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych”, 2 x „Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną w przedszkolu?”, 2 x „Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich”, 2 x Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych”, 1 x
pozostałe sześć tematów)

¬  UCZESTNICY FORM DOSKONALENIA – 497 NAUCZYCIELI (392 kobiety i 104 mężczyzn)

¬  LICZBA ZREALIZOWANYCH GODZIN POSZCZEGÓLNYCH FORM WSPARCIA (SZKOLENIA/WARSZTATY/KONSULATCJE) – 864 GODZINY

¬  ZAANGAŻOWANI EKSPERCI ZEWNĘTRZNI – 16 OSÓB (9 K I 7 M)

¬  WZROST KOMPETENCJI NAUCZYCIELI (WG TESTÓW; ¦REDNIA Z 32 SZKÓŁ) – +26 %

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA:

¬  LICZBA UTWORZONYCH SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA – 4

¬  UCZESTNICY SIECI – 87 NAUCZYCIELI (77 K i 10 M)

¬  SPOTKANIA Z EKSPERTAMI – 16

¬  GODZINY PRACY Z EKSPERTAMI – 64

¬  ZAANGAŻOWANI EKSPRCI ZEWNĘTRZNI – 7 OSÓB (4 K i 3 M)  


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 211379-2014 z dnia 2014-10-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gostyń
LP. NAZWA/ADRES SZKOŁY/PRZEDSZKOLA NAZWA OFERTY DOSKONALENIA SPOSÓB REALIZACJI OFERTY 1. Gimnazjum nr 2 w Gostyniu, ul. Hutnika 3, 63-800 Gostyń Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Wypracowanie w zespołach...
Termin składania ofert: 2014-10-16


Gostyń: Realizacja form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu: Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyńskim..
Numer ogłoszenia: 228383 - 2014; data zamieszczenia: 30.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 211379 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie, tel. 65 572 06 97, faks 65 572 06 97.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJˇCEGO: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu: Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyńskim...

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Realizacji form doskonalenia nauczycieli w terminie od października 2014r.do 30 czerwca 2015r. obejmuje 864 godziny szkoleniowe (wykłady, warsztaty, konsultacje grupowe i indywidualne, lekcje pokazowe), po 27 godzin w każdej z 32 szkół/przedszkoli, dla łącznej liczby 500 nauczycieli. Wykonawca powinien zabezpieczyć kompleksową realizację form doskonalenia nauczycieli na najwyższym poziomie merytorycznym w następujących 32 ofertach doskonalenia, których założenia zostały wypracowane w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół: LP. NAZWA/ADRES SZKOŁY/PRZEDSZKOLA NAZWA OFERTY DOSKONALENIA SPOSÓB REALIZACJI OFERTY 1. Gimnazjum nr 2 w Gostyniu, ul. Hutnika 3, 63-800 Gostyń Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Wypracowanie w zespołach nauczycielskich katalogu sposobów motywowania uczniów, właściwego doboru czynników motywujących w zależności od ucznia, sytuacji, kontekstu. Stosowanie metod aktywizujących, z uwzględnieniem specyfiki zajęć edukacyjnych i zastosowanie metod aktywizujących na konkretnych zajęciach edukacyjnych. 2. Przedszkole Miejskie nr 1 w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń Budowa koncepcji pracy przedszkola. Umiejętność samodzielnego diagnozowania potrzeb przedszkola oraz tworzenie odpowiadającej na nie koncepcji pracy; narzędzia oraz procedury służące określaniu pożądanych kierunków rozwoju, określenie celów i zadań wychowania przedszkolnego oraz sylwetki absolwenta. 3. Przedszkole Miejskie nr 4 w Gostyniu, ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń Projekt edukacyjny w przedszkolu. Prawne i dydaktyczne uwarunkowania prowadzenia przedszkolnych projektów edukacyjnych. Tworzenie programów i realizacja przedszkolnych projektów edukacyjnych. 4. Liceum Ogólnokształcące w ZSR w Grabonogu, Grabonóg 63, 63-820 Piaski Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet. 1.Prezi - wykorzystywanie narzędzi graficznych w edukacji, opracowywanie materiałów graficznych z wykorzystaniem oprogramowania tworzenia i przedstawiania prezentacji na tzw. wirtualnym płótnie, przygotowywanie prezitacji. 2.Wykorzystywanie Excela w edukacji, opracowywanie dokumentów wykorzystywanych w szkole (rozkłady materiału, kalkulacja i rozliczanie wycieczek i imprez klasowych, opracowywanie wyników egzaminów), arkusz kalkulacyjny na wybranych lekcjach. 5. Technikum w ZSR w Grabonogu, Grabonóg 63 63-820 Piaski Nauczyciel 45+ 1.Warsztaty tematyczne kształcące umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami: - wykorzystywanie Excela w edukacji: opracowywanie dokumentów wykorzystywanych w szkole (np. rozkłady materiału, kalkulacja i rozliczanie wycieczek i imprez klasowych, opracowywanie wyników egzaminów), arkusz kalkulacyjny na wybranych lekcjach , - wykorzystywanie i obsługa tablic interaktywnych. 2.Warsztaty i/lub treningi realizujące program wzmocnienia sił psychicznych i odporności na stres, profilaktykę wypalenia zawodowego oraz radzenia sobie z jego objawami. 6. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu, ul. Wrocławska 10 63-800 Gostyń Nauczyciel 45+ Warsztaty i/lub treningi realizujące program wzmocnienia sił psychicznych i odporności na stres, profilaktykę wypalenia zawodowego oraz radzenia sobie z jego objawami. 7. Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 1 63-840 Krobia Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Motywowanie uczniów do pracy oraz poszerzanie kompetencji w obszarze stosowania metod aktywizujących, uwzględniających specyfikę zajęć. Techniki uczenia się, pomoc rodzicom w wspieraniu i motywowaniu dziecka do nauki. 8. Technikum w ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 1 63-840 Krobia Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła. Doskonalenie umiejętności pracy w zespołach wychowawczych z wykorzystaniem metody warsztatowej oraz metody analizy indywidualnych przypadków. Wspólne wypracowanie narzędzi potrzebnych do pracy wychowawczej: ankiet, kwestionariuszy wywiadów/rozmów z uczniami, zbiorów zasad, przykładowych kontraktów itp. Szkolenia, warsztaty i konsultacje dla nauczycieli związane z metodami pracy z grupą klasową. 9 Szkoła Podstawowa w Borku Wlkp. ul. Szkolna 1 63-810 Borek Wlkp. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym praca z uczniem zdolnym. Warsztaty i materiały szkoleniowe na temat prowadzenia zajęć z dziećmi. Warsztaty na temat opinii i orzeczeń z PPP (analiza orzeczenia, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, sformułowanie potrzeb ucznia, określenie form, sposobów i metod pracy z uczniem, opracowanie harmonogramu). Warsztaty dla nauczycieli- obserwacja zajęć w praktyce. Tworzenie narzędzi diagnostycznych do diagnozowania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 10. Szkoła Podstawowa w Bodzewie Bodzewo 35 63-820 Piaski Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Jak pomóc dziecku z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim funkcjonującym w klasie ? Pomoc w opanowaniu podstawy programowej przez uczniów bardzo słabych, z dolnej granicy upośledzenia umysłowego, którzy mimo chęci nie są w stanie opanować treści podstawy programowej. Praca z uczniami, którzy nie wykazują chęci do nauki, mają problem z zapamiętywaniem prostych wiadomości, mimo atrakcyjnych form zajęć, nie przejawiają zainteresowań. Funkcjonowanie społeczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkole. Praktyczne przykłady prowadzenia lekcji z klasą , w której są uczniowie z upośledzeniem umysłowym oraz uczniowie osiągający dobre wyniki w nauce. 11. Gimnazjum w Bodzewie Bodzewo 35 63-820 Piaski Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych-bezpieczny Internet Wykorzystanie do konkretnych lekcji tablicy interaktywnej. Przykłady dla lekcji j. polskiego, historii, matematyki, biologii, geografii. (bez zajęć z obsługi narzędzi tablicy). Wykorzystanie tabletów i dostępnego darmowego oprogramowania podczas lekcji. Wykorzystanie aplikacji Google (np. Earth) podczas konkretnej lekcji dla różnych przedmiotów. Wykorzystanie platformy edukacyjnej do TIK. 12. Szkoła Podstawowa w Zimnowodzie Zimnowoda 7 63-810 Borek Wlkp. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny. Di Diagnozowanie mocnych i słabych stron uczniów. P Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W Warsztaty na temat motywowania uczniów do nauki. S Sposoby uatrakcyjniania zajęć. 13. Gimnazjum w Zimnowodzie Zimnowoda 7 63-810 Borek Wlkp. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym. Warsztaty w celu wypracowania przez poszczególne grupy map zasobów środowiska lokalnego. Zintegrowanie powstałych katalogów. Wypracowanie programu (inicjatyw, form, zasad i obszarów) współpracy z lokalnym środowiskiem, który stanie się elementem koncepcji pracy szkoły (w zależności od potrzeb: konsultacje grupowe, szkolenie, warsztaty, prezentacja dobrych praktyk). Warsztaty tematyczne dla nauczycieli w zakresie komunikacji interpersonalnej, prowadzenia spotkań z rodzicami, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, asertywności. 14. Przedszkole Samorządowe w Karolewie Karolew 4 63-810 Borek Wlkp. Budowa koncepcji pracy Przedszkola. Warsztaty dla przedstawicieli społeczności przedszkola służące określeniu głównych zagadnień wymagających uwzględnienia w koncepcji pracy przedszkola : 1) Ustalenie Misji i Wizji PS Karolew 2) Ustalenie priorytetów zmian. 3) Ustalenie celów ogólnych przedszkola. Doradztwo w przygotowaniu planu działań, w dokonaniu podziału zadań pomiędzy poszczególnymi pracownikami i organami przedszkola, w wyłonieniu zespołu zadaniowego i zaplanowaniu dalszych kroków. 15. Szkoła Podstawowa w Krobi ul. Zwierzyckiego 1 63-840 Krobia Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkolenie dla nauczycieli na temat zasad pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: zakres i sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do aktualnych możliwości psychofizycznych ucznia, metodologia. Warsztaty dla nauczycieli - tworzenie IPET (analiza orzeczenia, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, sformułowanie potrzeb ucznia, określenie form, sposobów i metod pracy z uczniem, opracowanie harmonogramu). Praca z zespołem nauczycieli i konkretnym uczniem, w tym: opracowanie IPET; wsparcie przy realizacji zaplanowanych działań np. zajęć specjalistycznych, konsultacji dla ucznia i jego rodziców; superwizja. Konsultacje i warsztaty dla nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 16. Gimnazjum w Krobi ul. Zwierzyckiego 1 63-840 Krobia Postawy uczniowskie. Jak je kształtować. Szkolenia dla grup nauczycieli, oraz Rady Pedagogicznej: - planowanie i wdrażanie pracy wychowawczej - monitorowanie i ocena efektywności wdrożonych działań - ewaluacja odroczona. - kształcenie/rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej - ABC wychowawcy/rozwiązywanie konfliktów w szkole - nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów - współpraca z rodzicami w kontekście współodpowiedzialności za kształtowanie postaw uczniów - udział pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej, rodziców, uczniów oraz przedstawicieli instytucji partnerskich w procesie planowania oraz analizowania programu wychowawczego i działań wychowawczych. 17. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu ul. Helsztyńskiego 8 63-800 Gostyń Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych- bezpieczny Internet Wykład dla całej Rady Pedagogicznej na temat narzędzi TIK i ich wykorzystania w praktyce szkolnej. Korzystanie z zasobów Internetu (prawa autorskie, rzetelność prezentowanych treści, gradacja informacji). Warsztaty- praktyczne wykorzystanie tablicy multimedialnej na zajęciach edukacyjnych na różnych poziomach kształcenia. Warsztaty kształcące/ćwiczące umiejętności praktyczne związane z włączaniem narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć oraz szeroko pojętej pracy dydaktycznej. 18. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu ul. Graniczna 1 63-800 Gostyń Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? Szkolenie na temat ewaluacji wewnętrznej jako sposobu badania pracy szkoły. Metodologia badań. Warsztat poświęcony wspólnej analizie wymagań i charakterystyk opisanych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (D.U. z 2013r. poz. 560) Warsztaty z zakresu tworzenia projektu ewaluacyjnego. Warsztat na temat kształcenia umiejętności planowania działań na podstawie wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zebranych opinii. 19. Szkoła Podstawowa w Sikorzynie Sikorzyn 16b 63-800 Gostyń Uczeń- aktywny uczestnik procesu uczenia się. Metody pracy z uczniem przejawiającym trudności i posiadającym niską motywację. Diagnoza oraz poznawanie sposobów i rozwiązań umożliwiających nauczanie dzieci funkcjonujących na różnych poziomach. Budowanie systemu działań nauczycieli, aby uczniowie mieli wpływ na sposób organizowania i przebiegu procesu uczenia się oraz czuli się odpowiedzialni za własny rozwój. 20. Szkoła Podstawowa w Kunowie ul. Szkolna 5 63-800 Gostyń Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Metody klasyczne a metody angażujące uczniów - rola nauczyciela, - sposoby uczenia się w oparciu o teorię Inteligencji Wielorakiej Howarda Gardnera, - metody angażujące uczniów na dobre rozpoczęcie lekcji, na dalszą część, na podsumowanie; metody nauczania kooperatywnego, - style uczenia się- ćwiczenia umożliwiające rozpoznanie poszczególnych dominujących kanałów sensorycznych, - zasada działania i struktura pamięci- sposoby zapamiętywania przyswojonego materiału, - techniki i metody twórczego myślenia, - analiza przypadków. 21. Szkoła Podstawowa w Daleszynie Daleszyn 76 63-800 Gostyń Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Warsztaty dl nauczycieli dotyczące: - diagnozowania mocnych i słabych stron dziecka, pracy z dzieckiem zdolnym i słabym; rozpoznawanie uzdolnień, wspieranie ucznia, - twórczego myślenia (na przykładzie konkretnych typów zadań egzaminacyjnych); diagnozowanie umiejętności matematycznych i językowych, - pracy z uczniem młodszym, - analizy treści podstawy programowej oraz sposobu realizowania jej na poszczególnych poziomach kształcenia- korelacja podstawy programowej przedszkolnej z wczesnoszkolną, - sposoby ewaluacji realizowanych działań. 22. Szkoła Podstawowa w Siemowie Siemowo 102 63-800 Gostyń Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych Szkolenie z zakresu podstaw efektywnej komunikacji, udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej oraz pracy zespołowej. Warsztaty związane z tematyką badań preferencji uczenia się uczniów oraz wspólna praca nad opracowaniem wniosków wynikających z badań nad preferencjami uczenia się konkretnych uczniów. Szkolenie z zakresu celowego wykorzystania różnych metod pracy z uczniami. 23. Szkoła Podstawowa w Goli Gola 17 63-800 Gostyń Nauczyciel 45+ Warsztaty/treningi realizujące program wzmocnienia sił psychicznych i odporności na stres, profilaktykę wypalenia zawodowego oraz radzenia sobie z jego objawami. Spotkania informacyjno- szkoleniowe ze specjalistami w dziedzinie profilaktyki chorób zawodowych nauczyciela. Spotkanie informacyjne ze specjalistą na temat aktualnych przepisów emerytalnych. Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli. 24. Technikum w ZSZ w Gostyniu ul. Tuwima 44 63-800 Gostyń Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych Office 365 - wstęp - wprowadzenie do portalu Office 365 - logowanie do portalu Office 365 Poczta, kalendarz i przepływ informacji - interfejs Outlook Web App - dodawanie i konfigurowanie kont - tworzenie pojedynczych kontaktów i grup kontaktów - wysyłanie i odbieranie wiadomości - ustawienie widoku konwersacji - ustawienie stopki i automatycznej odpowiedzi - kategoryzowanie informacji w Outlook Web App - foldery osobiste; reguły wiadomości - praca z kalendarzem - tworzenie i przeglądanie istniejących zadań - udostępnianie kalendarza innym użytkownikom - tworzenie, edycja i usuwanie plików Word, Excel, PowerPoint i OneNote - tworzenie ankiet, testów i formularzy - udostępnianie zasobów w usłudze OneDrive - tworzenie wiadomości błyskawicznych - elementy pracy grupowej - konfiguracja klienta poczty Microsoft Outlook do pracy z Office 365 - prowadzenie własnej witryny 25. Szkoła Podstawowa w Piaskach ul. Drzęczewska 9 63-820 Piaski Rodzice są partnerami szkoły Warsztaty tematyczne dla nauczycieli w zakresie komunikacji interpersonalnej. Prowadzenie spotkań z rodzicami. Radzenie sobie w sytuacjach stresowych, asertywność. Opracowanie listy form działań integracyjnych i pretekstów wizyt rodziców w szkole, zaplanowanie i realizacja wybranych form. 26. Gimnazjum w Piaskach ul. Drzęczewska 9 63-820 Piaski Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych- bezpieczny Internet. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych -tablica interaktywna, platformy edukacyjne. Wykorzystanie do konkretnych lekcji tablicy interaktywnej. Przykłady dla lekcji matematyki, biologii, geografii, fizyki, chemii. /bez zajęć z obsługi narzędzi tablicy/. Platformy edukacyjne: scholaris, eduscience Korelacja międzyprzedmiotowa np.: informatyka- matematyka, informatyka- biologia, itp. 27. Szkoła Podstawowa w Szelejewie Szelejewo Pierwsze 87 63-820 Piaski Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych- bezpieczny Internet. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych. Zastosowanie tablicy interaktywnej do wybranych lekcji w klasach edukacji wczesnoszkolnej i w klasach IV-VI SP /przykłady lekcji/. Platformy edukacyjne: scholaris, eduscience, Wykorzystanie pracowni komputerowej przez nauczycieli Szkoły Podstawowej /przykłady lekcji/. 28. Gimnazjum w Szelejewie Szelejewo Pierwsze 87 63-820 Piaski Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?. Jak radzić sobie z uczniem agresywnym podczas lekcji i przerw w szkole szkole? Przykłady pracy i metody dostosowane do problemów szkoły. Nadpobudliwość emocjonalna, psychoruchowa- metody dyscyplinowania. ADHD. 29. Szkoła Podstawowa w Starej Krobi Stara Krobia 71 63-840 Krobia Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pomoc w opanowaniu podstawy programowej przez uczniów bardzo słabych, z dolnej granicy upośledzenia umysłowego, którzy mimo chęci nie są w stanie opanować treści podstawy programowej. Praca z uczniami, którzy nie wykazują chęci do nauki, mają problem z zapamiętaniem prostych wiadomości, mimo atrakcyjnych form zajęć nie przejawiają zainteresowań. Funkcjonowanie społeczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkole. Praktyczne przykłady prowadzenia lekcji z klasą, w której są uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie osiągający dobre wyniki w nauce. 30. Gimnazjum w Starej Krobi Stara Krobia 71 63-840 Krobia Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się. Organizacja przestrzeni w sali lekcyjnej. Dobór i wykorzystanie metod pracy sprzyjających uczeniu się. Uczestnictwo uczniów w planowaniu, organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych prowadzonych w szkole, Budowanie świadomości rodziców za współodpowiedzialność procesu uczenia się dziecka. Doradztwo zawodowe nauczyciela dla ucznia i dla jego rodziców. Kształtowanie świadomość rodzica w zakresie przekazywania informacji o dalszej drodze kształcenia jego dzieci. 31. Gimnazjum w Borku Wlkp. ul. Dworcowa 58 63-810 Borek Wlkp. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Rozpoznawanie uzdolnień, wspieranie ucznia. Diagnozowanie mocnych i słabych stron dziecka, praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem zdolnym. Motywowanie uczniów, różne style uczenia się, wzbogacanie warsztatu metodycznego. Nabywanie umiejętności budowania wspólnej strategii pracy nauczyciela i ucznia na rzecz wspierania rozwoju dziecka. Informacje na temat materiałów edukacyjnych, innowacji, literatury dla nauczycieli i rodziców. 32. Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu ul. Mostowa 8 63-800 Gostyń Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną w przedszkolu? Nabycie/zweryfikowanie przez nauczycieli wiedzy na temat ewaluacji, form w jakich realizowana jest w edukacji (ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna) oraz jej funkcji w procesie rozwoju przedszkola. Wspólna analiza wymagań stawianych przedszkolom przez państwo zawartych w dokumentach MEN. Poznanie przez nauczycieli metod, narzędzi i procedur przydatnych w tworzeniu projektu ewaluacyjnego. Pomoc w zbudowaniu projektu ewaluacyjnego. Ćwiczenie umiejętności przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu. Zbudowanie struktury wspierającej efektywne wykorzystanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej do doskonalenia jakości pracy przedszkola..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyńskim współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III-Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Doradczo-Szkoleniowa Consulting Julita Orłowska-Szczepańska 89-620 Chojnice, ul.Piłsudskiego 30a/206, 89-620 Chojnice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 129600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZˇ I NAJWYŻSZˇ CENˇ

 • Cena wybranej oferty: 76668,00
 • Oferta z najniższą ceną: 76668,00 / Oferta z najwyższą ceną: 146880,00
 • Waluta: PLN.


      Gostyń, dnia 22.10.2014 r.

 

PPP 341.2.2014

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 63-800 Gostyń, ul. Poznańska 200, działając zgodnie z art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami)  zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia
o wyborze najkorzystniejszej oferty
, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Realizację form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu: „Doskonalenie nauczycieli
w powiecie gostyńskim”
, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 

W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę oznakowaną numerem 2 Wykonawcy:

Firma Doradczo-Szkoleniowa Consulting

Julita Orłowska-Szczepańska

ul.Piłsudskiego 30a/206

89-620 Chojnice

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru „cena”, co jest równoznaczne z przyznaniem jej maksymalnej ilości punktów (100). Jest to najkorzystniejsza oferta w rozumieniu przepisów art. 2 pkt. 5 ustawy.

 

1)    W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numery

ofert

Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska,

siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy

 wykonawców, którzy złożyli oferty

Punktacja przyznana

ofertom w kryterium

 „CENA”

Łączna punktacja

przyznana ofertom

  Kolejność ofert wg

kryterium „CENA”

Ceny ofert

 

1

 

Wielkopolska Szkoła Skutecznej Nauki

Os.Młodych 5/17 63-000 ¦roda Wlkp.

88,74pkt

88,74

 

II w kolejności

86 400,00PLN

 

2

 

Firma Doradczo-Szkoleniowa Consulting

Julita Orłowska-Szczepańska

ul.Piłsudskiego 30a/206 89-620 Chojnice

 

100,00 pkt

_________________

76 668,00PLN

100,00 pkt

 

I w kolejności

 

3

 

Ryszard Jan Jurkowski

ul. Łączna 5 81-657 Gdynia

69,17 pkt

_________________

110 832,00PLN

69,17 pkt

 

IV w kolejności

 

4

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju

Jakub Michałowski

Ul. Przełęcz 51 60-115 Poznań

61,21 pkt

_________________

125 262,72PLN

61,21 pkt

 

V w kolejności

 

5

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Jeleniogórska 4/6 60-179 Poznań

 

71,53 pkt

_________________

107 180,00PLN

71,53 pkt

 

III w kolejności

 

6

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15,

 64-100 Leszno

 

52,20 pkt

_________________

146 880,00PLN

52,20 pkt

 

VI w kolejności

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu  22.10.2014r.

Kinga Mila

....................................................................................

imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za umieszczenie ogłoszenia


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 192881-2014 z dnia 2014-09-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gostyń
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń w postaci warsztatów, konsultacji grupowych, wykładów, lekcji pokazowych dla uczestników sieci współpracy i samokształcenia utworzonych w ramach projektu: Doskonalenie nauczycieli w...
Termin składania ofert: 2014-09-18


Gostyń: Realizacja form doskonalenia nauczycieli w ramach sieci współpracy i samokształcenia w projekcie: Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyńskim
Numer ogłoszenia: 219239 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 192881 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie, tel. 65 572 06 97, faks 65 572 06 97.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJˇCEGO: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja form doskonalenia nauczycieli w ramach sieci współpracy i samokształcenia w projekcie: Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyńskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń w postaci warsztatów, konsultacji grupowych, wykładów, lekcji pokazowych dla uczestników sieci współpracy i samokształcenia utworzonych w ramach projektu: Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyńskim, realizowanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Gostyniu w ramach realizowanego w powiecie projektu wdrożeniowego (Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół). 2. Celem szczegółowym projektu jest podniesienie jakości współpracy dyrektorów szkół, przedszkoli i nauczycieli w powiecie gostyńskim poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia w okresie realizacji projektu. 3. Realizacja form doskonalenia nauczycieli w sieciach współpracy i samokształcenia w terminie od października 2014r. do 30 czerwca 2015r. obejmuje 64 godziny szkoleniowe (wykłady, warsztaty, konsultacje grupowe, lekcje pokazowe), po 16 godzin dla każdej z 4 sieci - podzielonych na 4 spotkania. 4. Wykonawca powinien zabezpieczyć kompleksową realizację form doskonalenia nauczycieli na najwyższym poziomie merytorycznym w następujących 4 tematycznych sieciach współpracy i samokształcenia, których założenia zostały wypracowane w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Tematy sieci współpracy i samokształcenia wynikają z diagnozy przeprowadzonej przez koordynatorów sieci: L.P. Uczestnicy Temat sieci współpracy i samokształcenia Szczegółowe oczekiwania uczestników sieci. 1. Dyrektorzy -Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły. Zakres szkoleń: 1. Wizerunek dyrektora (ekspozycja publiczna - jak wyglądać, jak się zachowywać, wystąpienia publiczne - jak się przygotować, jak przemawiać). 2.Media Relations (zasady współpracy z dziennikarzami, sposoby informowania o sytuacjach trudnych, kryzysowych, szkolna polityka medialna). 3. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym (współpraca z rodzicami, z samorządem lokalnym, z różnymi instytucjami). 4. Budowanie strategii promocyjnej szkoły (zalety planowania strategicznego promocji szkoły, ocena efektywności elementów promocji, co wyróżnia szkołę, czynniki promocyjne itd.). 2. Nauczyciele bibliotekarze-Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania. Zakres szkoleń: 1. Propagowanie czytelnictwa, a w szczególności happeningi organizowane poza biblioteką. Projekty edukacyjne, takie jak Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan, realizowane w ramach projektu e-Szkoła Wielkopolska. Konkursy czytelnicze. 2. Jak pozyskać darmowe oprogramowanie do biblioteki szkolnej. Tworzenie strony internetowej biblioteki, blog - obsługa prostych, bezpłatnych programów. Lekcje biblioteczne w Multimedialnym Centrum Informacji - lekcja pokazowa; muzea w Internecie. Zasoby internetowe związane z literaturą, malarstwem, filmem i in.; savoir-vivre w Internecie. Cyberprzemoc - udział w kampaniach społecznych, e-learning. 3. Katalogowanie i klasyfikowanie zbiorów specjalnych, w szczególności płyt CD (opracowanie tradycyjne i w programach bibliotecznych - MOL, Sowa; kopiowanie, ubytkowanie, norma; forma - wykład eksperta, ćwiczenia i praca z normą - warsztaty prowadzone przez eksperta, praca przy komputerze). 4. Promowanie biblioteki na terenie szkoły oraz informowanie o działalności w środowisku lokalnym (planowanie działań promocyjnych, warsztaty prowadzone przez eksperta od RP oraz dziennikarza - przygotowanie notatki, kontakty z dziennikarzami, narzędzia promocji biblioteki szkolnej). 3. Nauczyciele pedagodzy - Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów Zakres szkoleń : 1. Uzależnienia dzieci i młodzieży (od Internetu, gier komputerowych, telewizji itd. - mechanizmy uzależnień, symptomy, pomoc, profilaktyka. 2. Stworzenie materiałów edukacyjnych niezbędnych do tego, aby udzielić pomocy dziecku, rodzicom, nauczycielom w rozwijaniu kreatywnego myślenia dziecka. 3. Dokumentowanie pracy pedagoga (akty prawne, orzeczenia sądu itp. wzory dokumentów np. teczki dzieci, notatki, informacje z rozmów, itp. 4.Stworzenie katalogu dokumentów, przepisów, wzorów, wymaganych w pracy pedagoga rozwijającej twórcze myślenie uczniów. 4. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - Praca z uczniem młodszym Zakres szkoleń: 1.Chcę się uczyć, chcę się bawić! - wspomaganie rozwoju sześciolatków w nowej rzeczywistości edukacyjnej (zabawy integracyjne, pląsy i piosenki na różne okoliczności szkolne, aktywna prezentacja wybranych pozycji literatury dziecięcej oraz stworzenie w formie pisemnej propozycji kanonu lektur). 2. Nauczanie na dywanie - wykorzystanie metod aktywizujących i pedagogiki zabawy w edukacji wczesnoszkolnej ( tańce, zabawy, aktywizujące metody uczenia matematyki, ortografii i gramatyki - w wygodnych pozycjach poza ławkami szkolnymi, sposoby zachęcania uczniów do czytania - stworzenie spisu zabaw, ćwiczeń wykorzystywanych na dywanie). 3. Oswoić nadpobudliwość - praca z dzieckiem nadpobudliwym (zabawy na odreagowanie niepokoju i zdenerwowania, zabawy poprawiające spostrzegawczość i koncentrację uwagi - stworzenie spisu przykładowych zabaw relaksacyjnych i wyciszających). 4. Jak radzić sobie z problemami dziecka niepełnosprawnego w klasie (autyzm) (praca terapeutyczna z dzieckiem autystycznym, przegląd wybranych metod terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z dziećmi z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością - stworzenie spisu zabaw, ćwiczeń wykorzystywanych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Regionalnym Ośrodkiem Edukacji sp. z o.o. Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, ul. Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZˇ I NAJWYŻSZˇ CENˇ

 • Cena wybranej oferty: 8896,00
 • Oferta z najniższą ceną: 6900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11200,00
 • Waluta: PLN.


Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


  

Gostyń, dnia 25.09.2014 r.PPP 341.1.2014 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 63-800 Gostyń, ul. Poznańska 200, działając zgodnie z art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami)  zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Realizację form doskonalenia nauczycieli w ramach sieci współpracy i samokształcenia w projekcie: „Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyńskim”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 

W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę oznakowaną numerem 3 Wykonawcy:

Regionalny Ośrodek Edukacji sp.z o.o.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul . Uniwersytecka 1 50-145 Wrocław

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru „cena”, co jest równoznaczne z przyznaniem jej maksymalnej ilości punktów (100). Jest to najkorzystniejsza oferta w rozumieniu przepisów art. 2 pkt. 5 ustawy.

 

1)    W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numery

ofert

Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska,

siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy

 wykonawców, którzy złożyli oferty

Punktacja przyznana

ofertom w kryterium

 „CENA”

Łączna punktacja

przyznana ofertom

  Kolejność ofert wg

kryterium „CENA”

Ceny ofert

 

1

 

Wielkopolska Szkoła Skutecznej Nauki

Os.Młodych 5/17 63-000¦roda Wlkp.

-

-

Wykonawca wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy. Oferta Wykonawcy uznana za odrzuconą na mocy art. 24 ust. 4 ustawy.

6 335,00PLN

 

2

 

Studio Rozwojowe” Olga Matecka

ul.Gallusa 12  40-594 Katowice

79,43 pkt

_________________

11 200,00PLN

79,43pkt

III w kolejności

 

3

 

Regionalny Ośrodek Edukacji sp.z o.o.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul . Uniwersytecka 1 50-145 Wrocław

 

100 pkt

_________________

8 896,00PLN

100 pkt

I w kolejności

 

4

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15,

 64-100 Leszno

 

92,67 pkt

92,67 pkt

II w kolejności