Poradnia oferuje szeroki zakres usug psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci, opiekunów i nauczycieli.Kiedy warto zgosi si do poradni?
     Korzystatnie z oferty poradni jest dobrowolne i nieodpatne. Wszelka pomoc udzielana dzieciom i modziey ma miejsce za zgod prawnych opiekunów lub penoletniego ucznia.
     Na diagnoz, terapi lub doradztwo zawodowe mona zgosi si osobicie w recepcji poradni lub telefonicznie. W przypadku diagnozy psychologiczno-pedagogicznej za zgod rodziców moe zrobi to równie pedagog szkolny, wychowawca lub inna osoba.

 

    Data spotkania podawana jest od razu przy zgoszeniu lub w póniejszym terminie telefonicznie. Terminy spotka terapeutycznych ustalaj osoby prowadzce zajcia a ich moment rozpoczcia zaley od wolnych miejsc u danego specjalisty.