Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyskim

Powiat Gostyski rozpocz realizacj projektu „Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013, Dziaanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkó, Priorytet III Wysoka jako systemu owiaty.

Opracowanie jak i wdroenie projektu powierzone zostao Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu.

Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi przez ekspertów nowoczesny system wspomagania rozwoju owiaty w Polsce powinien by nakierowany na prac ze szko, suy wspieraniu jej w wykonywaniu zada nakadanych przez pastwo, jak równie wspomaga w rozwizywaniu indywidualnych problemów. Wobec powyszego w ramach projektu Orodka Rozwoje Edukacji System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostpnym kompleksowym wspomaganiu szkó wypracowano nowy model systemu doskonalenia nauczycieli i zewntrznego wspomagania szkoy, który  ma suy poprawie jakoci systemu doskonalenia nauczycieli - spójnego z rozwojem szkó.

Nasz projekt jest projektem pilotaowym tego nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewntrznego wspomagania szkoy. Bdzie on realizowany w okresie dwóch lat i zakada realizacj procesu doskonalenia w sposób zaplanowany i wynikajcy z potrzeb szkó i przedszkoli. Dlatego te w oparciu o diagnoz kada z 32 jednostek biorcych udzia w projekcie bdzie realizowaa proces doskonalenia na podstawie przygotowanych Rocznych Planów Wspomagania. Do bezporedniej pracy z nauczycielami zostali zatrudnieni wyszkoleni specjalici - Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji.

Proces doskonalenia to przede wszystkim warsztaty, wykady, konsultacje grupowe, a take konsultacje indywidualne skierowane do nauczycieli i dyrektorów, prowadzone przez ekspertów zewntrznych. Takim wsparciem zaplanowano obj 350 nauczycieli i 25 dyrektorów.

W ramach projektu zostanie take zainicjowane prowadzenie czterech tematycznych, lokalnych sieci wspópracy i samoksztacenia, w których wspópracowa bdzie cznie 80 nauczycieli.  Do dyspozycji uczestników sieci wspópracy zostanie oddana równie platforma internetowa jako paszczyzna wymiany dowiadcze.

            Warto projektu to ponad milion zotych.