Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyńskim

Powiat Gostyński rozpoczął realizację projektu „Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyńskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty.

Opracowanie jak i wdrożenie projektu powierzone zostało Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu.

Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi przez ekspertów nowoczesny system wspomagania rozwoju oświaty w Polsce powinien być nakierowany na pracę ze szkołą, służyć wspieraniu jej w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomagać w rozwiązywaniu indywidualnych problemów. Wobec powyższego w ramach projektu Ośrodka Rozwoje Edukacji System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół wypracowano nowy model systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkoły, który  ma służyć poprawie jakości systemu doskonalenia nauczycieli - spójnego z rozwojem szkół.

Nasz projekt jest projektem pilotażowym tego nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkoły. Będzie on realizowany w okresie dwóch lat i zakłada realizację procesu doskonalenia w sposób zaplanowany i wynikający z potrzeb szkół i przedszkoli. Dlatego też w oparciu o diagnozę każda z 32 jednostek biorących udział w projekcie będzie realizowała proces doskonalenia na podstawie przygotowanych Rocznych Planów Wspomagania. Do bezpośredniej pracy z nauczycielami zostali zatrudnieni wyszkoleni specjaliści - Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji.

Proces doskonalenia to przede wszystkim warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe, a także konsultacje indywidualne skierowane do nauczycieli i dyrektorów, prowadzone przez ekspertów zewnętrznych. Takim wsparciem zaplanowano objąć 350 nauczycieli i 25 dyrektorów.

W ramach projektu zostanie także zainicjowane prowadzenie czterech tematycznych, lokalnych sieci współpracy i samokształcenia, w których współpracować będzie łącznie 80 nauczycieli.  Do dyspozycji uczestników sieci współpracy zostanie oddana również platforma internetowa jako płaszczyzna wymiany doświadczeń.

            Wartość projektu to ponad milion złotych.