„Seksuologia – jest nauk o yciu uczuciowo-seksualnym i jego zaburzeniach oraz ksztatowaniu si i rozwoju wizi midzyludzkich… Seksuologia ma charakter interdyscyplinarny” (Lew-Starowicz, Z., Zdrojewicz, Z., Dulko, S. (2002). Leksykon seksuologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Continuo)


    Rozwój seksualny czowieka trwa przez cae ycie – od narodzin do mierci. Kady z etapów charakteryzuje si inn ekspresj, normami i zaburzeniami. Seksualno dziecka w znaczcy sposób róni si od seksualnoci osoby dorosej. Nie naley, zatem interpretowa zachowa seksualnych dziecka z poziomu wasnych dowiadcze seksualnych (przey osoby dorosej).Formy pomocy
zwizane z seksualnoci oferowane przez poradni:

 • wspieranie rozwoju seksualnego dzieci i modziey poprzez:
      - indywidualne konsultacje dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów na terenie poradni,
      - zajcia warsztatowe dla uczniów na terenie szkoy,
      - wykady dla opiekunów i nauczycieli,
      - psychoedukacja indywidualna dla dzieci i modziey na terenie poradni,
      - diagnoza normatywnych i patologicznych zachowa seksualnych wród dzieci  i modziey,
      - terapia zaburzonych  form ekspresji seksualnej.
 • Profilaktyka przemocy seksualnej oraz pomoc ofiarom takiej przemocy i ich rodzinom. (przemoc rówienicza, w rodzinie, w relacji dziecko – dorosy).

 


Wykady i warsztaty:

Dla uczniów:

"Moja seksualno - trudne pytania, trudne odpowiedzi"
– pogadanka dla uczniów szkó podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Spotkanie trwa 45 min. Celem zaj jest uporzdkowanie wiedzy dotyczcej seksualnoci czowieka oraz odpowiedzenie na pytania nurtujce dzieci i modzie.

„wiadome rodzicielstwo” – zajcia warsztatowe dla uczniów szkó gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem zaj jest skonienie modziey do refleksji na temat bycia rodzicem, skonienie do podejmowania przemylanych decyzji zwizanych z inicjacj seksualn oraz zaprezentowanie rónorodnych form regulowania poczciem (ich zalety i wady). Zajcia trwaj 2 godziny lekcyjne.

Zajcia dotyczce profilaktyki przemocy seksualnej.

Dla rodziców i nauczycieli:

"Bocianom mówimy NIE - jak rozmawia z dzieckiem o seksualnoci" – zajcia warsztatowe. Czas trwania 120 min. Celem zaj jest przekazanie wiedzy o normatywnych zachowaniach seksualnych dzieci w okresie edypalnym (przedszkolnym) oraz wiczenie reakcji na dziecic ekspresj seksualn.

„Rozwój seksualny dziecka” – wykad. Czas trwania 60 min. Przekazanie wiedzy dotyczcej specyfiki rozwoju seksualnego w poszczególnych etapach ycia (on narodzin do okresu dojrzewania).

"Dziecko ofiara przemocy seksualnej - rozpoznawanie symptomów wykorzystania seksualnego" – wykad. Czas trwania 90 min. Celem zaj jest skonienie do refleksji dotyczcej osobistych przekona zwizanych z przemoc seksualn, przekazanie wiedzy o zjawisku (przyczyny, konsekwencje, normy prawne) oraz sposobach interwencji.


Zajcia prowadzi: Iga Migdalska-Roszak 
(opracowaa: I Migdlaska-Roszak)