Zacznik nr 1 do uchway nr 3(2013-2014)
z dnia 13.09.2013 r. Rady Pedagogicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu

 

STATUT

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W GOSTYNIU

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1
 

 1. Nazwa poradni brzmi: „ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna”.
 2. Poradnia udziela dzieciom od momentu urodzenia i modziey pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomocy w wyborze kierunku ksztacenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zwizanej z wychowywaniem i ksztaceniem dzieci i modziey, a take wspomaga przedszkola, szkoy i placówki w zakresie realizacji zada dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych.
 3. Siedzib poradni jest miasto Gosty, ul. Poznaska 200.
 4. Terenem dziaania poradni jest Powiat Gostyski.
 5. Poradnia posiada logo.
 6. Organem prowadzcym poradni jest Powiat Gostyski.
 7. Organem sprawujcym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Owiaty.II. Cele i zadania


§ 2
 

Cele i zadania poradni oraz sposób wykonywania tych zada, z uwzgldnieniem potrzeb osób korzystajcych z pomocy poradni, a take organizacja i zakres wspódziaania z innymi poradniami, przedszkolami, szkoami i placówkami oraz organizacjami pozarzdowymi i innymi podmiotami wiadczcymi poradnictwo i pomoc dzieciom i modziey, rodzicom oraz nauczycielom.

1. Celem poradni jest udzielanie dzieciom od momentu urodzenia i modziey pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomocy w wyborze kierunku ksztacenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zwizanej z wychowywaniem i ksztaceniem dzieci i modziey a take wspomaga przedszkola, szkoy i placówki w zakresie realizacji zada dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych.

2. Do zada poradni naley:

1) diagnozowanie dzieci i modziey

2) udzielanie dzieciom i modziey oraz rodzicom bezporedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkó i placówek w zakresie realizacji zada dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych.

3. Realizowanie przez poradnie zada, polega w szczególnoci na:

1) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub innym specjalistom, pomocy w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moliwoci psychofizycznych dzieci i modziey, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystpienia specyficznych trudnoci w uczeniu si u uczniów klas I-III szkoy podstawowej,

b) planowaniu i realizacji zada z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

c) rozwijaniu zainteresowa i uzdolnie uczniów;

2) wspópracy z przedszkolami, szkoami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoy i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zaj rewalidacyjno-wychowawczych;

3) wspópracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoy lub placówki lub rodzica dziecka niepenosprawnego albo penoletniego ucznia niepenosprawnego, w okreleniu niezbdnych do nauki warunków, sprztu specjalistycznego i rodków dydaktycznych, w tym wykorzystujcych technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze wzgldu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz moliwoci psychofizyczne dziecka niepenosprawnego albo penoletniego ucznia niepenosprawnego;

4) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub innym specjalistom, pomocy w rozwizywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

5) podejmowaniu dziaa z zakresu profilaktyki uzalenie i innych problemów dzieci i modziey;

6) prowadzeniu edukacji dotyczcej ochrony zdrowia psychicznego wród dzieci i modziey, rodziców i nauczycieli;

7) udzielaniu, we wspópracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i innym specjalistom.

4.  Zadania poradni s realizowane w szczególnoci w formie:

1) porad i konsultacji;

2) udziau w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów,

3) udziau w zebraniach rad pedagogicznych;

4) warsztatów;

5) grup wsparcia;

6) wykadów i prelekcji;

7) prowadzenia mediacji;

8) interwencji kryzysowej;

9) dziaalnoci informacyjno-szkoleniowej;

10) organizowania i prowadzenia sieci wspópracy i samoksztacenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów, którzy w zorganizowany sposób wspópracuj ze sob w celu,

11) doskonalenia swojej pracy, w szczególnoci poprzez wymian dowiadcze.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezporednio dzieciom i modziey oraz rodzicom polega w szczególnoci na:

1) prowadzeniu terapii dzieci i modziey oraz ich rodzin;

2) udzielaniu wsparcia dzieciom i modziey wymagajcym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku ksztacenia i zawodu oraz planowaniu ksztacenia i kariery zawodowej;

3) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych moliwoci psychofizycznych dzieci i modziey oraz w rozwizywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w szczególnoci w formie:

1) indywidualnych lub grupowych zaj terapeutycznych dla dzieci i modziey;

2) terapii rodziny;

3) grup wsparcia;

4) prowadzenia mediacji;

5) interwencji kryzysowej;

6) warsztatów;

7) porad i konsultacji;

8) wykadów i prelekcji;

9) dziaalnoci informacyjno-szkoleniowej.

7. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradni jest dobrowolne i nieodpatne.

8. Poradnia udziela pomocy dzieciom i modziey, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkó lub placówek majcych siedzib na terenie dziaania poradni.

9. W przypadku dzieci i modziey oraz rodziców dzieci nieuczszczajcych do przedszkola, szkoy lub placówki poradnia udziela pomocy ze wzgldu na miejsce zamieszkania.

10. Na podstawie porozumienia zawartego pomidzy organami prowadzcymi poradni, poradnia moe udziela pomocy dzieciom i modziey, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkó i placówek niemajcych siedziby na terenie dziaania poradni oraz niezamieszkaym na terenie dziaania poradni dzieciom i rodzicom dzieci nieuczszczajcych do przedszkola, szkoy lub placówki.

11. Poradnia wydaje opinie w sprawach  okrelonych w ustawie z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty, zwanej dalej „ustaw”, w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pón. zm.3) oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw.

12. Poradnia moe wydawa opinie take w innych sprawach, ni okrelone w przepisach, o których mowa w ust.11, zwizanych z ksztaceniem i wychowaniem dzieci i modziey.

13. Poradnia wydaje opini na pisemny wniosek rodzica dziecka albo penoletniego ucznia, którego dotyczy opinia w terminie 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie duszym ni 60 dni od dnia zoenia wniosku. Wniosek powinien zawiera uzasadnienie.   

14. Osoba, skadajca wniosek, moe doczy do wniosku posiadan dokumentacj uzasadniajc wniosek, w szczególnoci wyniki obserwacji i bada psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczszczajcego do przedszkola, szkoy lub placówki albo penoletniego ucznia uczszczajcego do szkoy lub placówki - take opini nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielajcych pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce. 

15. Jeeli w celu wydania opinii jest niezbdne przeprowadzenie bada lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zawiadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a penoletni ucze zawiadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia zawierajce informacje niezbdne do wydania opinii.

16. Jeeli ze wzgldu na konieczno przedstawienia zawiadczenia, o którym mowa w ust. 15, nie jest moliwe wydanie przez poradni opinii w terminie okrelonym w ust. 13, opini wydaje si w cigu 7 dni od dnia przedstawienia zawiadczenia.

17. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo penoletniego ucznia, poradnia moe zwróci si do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoy lub placówki, do której dziecko albo penoletni ucze uczszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub innych specjalistów, informujc o tym osob skadajc wniosek.

18. Opinia poradni zawiera:

1) oznaczenie poradni wydajcej opini;

2) numer opinii;

3) dat wydania opinii;

4) podstaw prawn wydania opinii;

5) imi i nazwisko dziecka albo penoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – seri i numer dokumentu potwierdzajcego jego tosamo, dat i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazw i adres odpowiednio przedszkola, szkoy lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziau przedszkolnego w przedszkolu, oddziau w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo penoletni ucze uczszcza;

6) okrelenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moliwoci psychofizycznych dziecka albo penoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaniajcych funkcjonowanie dziecka albo penoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgaszanego we wniosku o wydanie opinii;

7) stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegóowe jego uzasadnienie;

8) wskazania dla nauczycieli dotyczce pracy z dzieckiem albo penoletnim uczniem;

9) wskazania dla rodziców dotyczce pracy z dzieckiem albo wskazania dla penoletniego ucznia, które powinien stosowa w celu rozwizania zgaszanego problemu;

10) imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporzdzili opini;

11) podpis dyrektora poradni.

19. W przypadku gdy opinia dotyczy dziecka uczszczajcego do przedszkola, szkoy lub placówki albo penoletniego ucznia uczszczajcego do szkoy lub placówki, na pisemny wniosek odpowiednio albo penoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopi opinii do przedszkola, szkoy lub placówki, do której dziecko albo penoletni ucze uczszcza.

20. Poradnia wydaje na pisemny wniosek rodzica albo penoletniego ucznia, informacj o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

21. W poradniach s organizowane i dziaaj zespoy orzekajce, na podstawie odrbnych przepisów, wydajce orzeczenia o potrzebie ksztacenia specjalnego, o potrzebie zaj rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowizkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i modziey oraz opinie
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

22. Regulamin dziaania zespoów orzekajcych stanowi Zacznik Nr 1 do niniejszego statutu.

23. Poradnia realizuje zadania wspódziaajc take z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarzdowymi i innymi podmiotami wiadczcymi poradnictwo i pomoc dzieciom i modziey oraz rodzicom i nauczycielom.

24. Na podstawie porozumienia zawartego midzy Powiatem Rawickim, a powiatem Gostyskim w sprawie realizacji przez Poradni Psychologiczno – Pedagogiczn w Gostyniu zada publicznych w zakresie wydawania orzecze i opinii dla dzieci niewidomych i sabo widzcych oraz dzieci z autyzmem poradnia udziela pomocy tym dzieciom i uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkó i placówek majcych siedziby na terenie dziaania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawiczu.

25. Pomoc dzieciom i modziey moe by udzielana w poradniach take przez wolontariuszy, którzy wspieraj realizacj zada z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wiadczonej przez poradni.

26. Wolontariuszem w poradni moe by osoba penoletnia, która nie bya skazana za umylne przestpstwo i przeciwko której nie toczy si postpowanie karne, oraz przestrzega zasad, o których mowa w ust. 27 i 29.

27. Dyrektor poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy poradni i koniecznoci zachowania tajemnicy w sprawach dotyczcych dzieci i modziey, rodziców i nauczycieli korzystajcych z pomocy poradni.

28. Dyrektor poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie okrelajce:

1) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zada;

2) czas trwania porozumienia;

3) zobowizanie wolontariusza do wykonywania zada we wspópracy ze specjalistami: psychologami, pedagogami, logopedami i doradcami zawodowymi;

4) zobowizanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczcych dzieci i modziey, rodziców i nauczycieli korzystajcych z pomocy poradni;

5) postanowienie o moliwoci rozwizania porozumienia.

29. Wolontariusz wykonuje zadania okrelone w porozumieniu we wspópracy ze specjalistami: psychologami, pedagogami, logopedami i doradcami zawodowymi oraz pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

 

III. Organy poradni


§ 31. Organami poradni s:

1) dyrektor poradni,

2) rada pedagogiczna.

2. Dyrektor poradni w szczególnoci:

1) kieruje dziaalnoci poradni i reprezentuje j na zewntrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) realizuje uchway rady pedagogicznej, podjte w ramach ich kompetencji stanowicych,

4) dysponuje rodkami okrelonymi w planie finansowym poradni i ponosi odpowiedzialno za ich prawidowe wykorzystanie,

5) wykonuje inne zadania wynikajce z przepisów szczególnych,

6) wspódziaa ze szkoami wyszymi oraz zakadami ksztacenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakadu pracy dla zatrudnionych w poradni nauczycieli i pracowników nie bdcych nauczycielami. Dyrektor w szczególnoci decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników poradni,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porzdkowych nauczycielom i innym pracownikom poradni,

3) wystpowania z wnioskami, po zasigniciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznacze, nagród i innych wyrónie dla nauczycieli oraz pozostaych pracowników poradni.

4. Dyrektor poradni w wykonywaniu swoich zada wspópracuje z rad pedagogiczn.

5. W skad rady pedagogicznej wchodz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w poradni. W zebraniach rady pedagogicznej mog take bra udzia z gosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczcego za zgod lub na wniosek rady pedagogicznej.

6. Przewodniczcym rady pedagogicznej jest dyrektor poradni.

7. Zebrania plenarne rady pedagogicznej s organizowanie przed rozpoczciem roku szkolnego, po zakoczeniu rocznych zaj oraz w miar biecych potrzeb. Zebrania mog by organizowanie na wniosek organu sprawujcego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczcego, organu prowadzcego szko, albo, co najmniej 1/3 czonków rady pedagogicznej.

8. Do kompetencji stanowicych rady pedagogicznej naley:

1) zatwierdzanie planów pracy poradni,

2) podejmowanie uchwa w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w poradni,

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli poradni.

9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególnoci:

1) organizacj pracy poradni w tym zwaszcza tygodniowy rozkad zaj,

2) projekt planu finansowego w poradni,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznacze, nagród i innych wyrónie,

4) propozycje dyrektora poradni w sprawach przydziau nauczycielom staych prac i zaj w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo patnych zaj dydaktycznych.

10. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu poradni albo jego zmian.

11. Organy poradni zobowizane s do harmonijnego wspódziaania ze sob oraz do rozwizywania sporów midzy innymi w szczególnoci przez:

1) umoliwienie swobodnego dziaania i podejmowania decyzji w granicach ich kompetencji,

2) rozwizywanie sytuacji konfliktowych wewntrz poradni,

3) podejmowania dziaa zgodnych z obowizujcymi przepisami i niniejszym statutem.

12.  Rada pedagogiczna moe wystpi z wnioskiem o odwoanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska poradni. Organ uprawniony do odwoania jest obowizany przeprowadzi postpowanie wyjaniajce i o jego wynikach powiadomi Rad Pedagogiczn w cigu 14 dni od otrzymania wniosku.

13. Dyrektor poradni i Rada Pedagogiczna podejmuj nastpuje dziaania na rzecz rozwizywania sporów powstaych midzy organami:

1) negocjacje prowadzone w oparciu o rzeczowe argumenty na posiedzeniu lub kolejnych posiedzeniach rady pedagogicznej w celu rozwizania sporu i prowadzonych pod przewodnictwem dyrektora poradni,

2) w przypadku niemonoci znalezienia rozwizania sporu organy poradni powouj mediatora celem podjcia próby rozwizania sporu. Mediatorem zostaje osoba spoza poradni, bezstronna, zaakceptowana ( obdarzona zaufaniem ) przez oba organy, dysponujca kompetencjami w zakresie przedmiotu sporu.

14. Szczegóowe zasady postpowania w sytuacji sporów zawiera Procedura Rozwizywania Konfliktów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu stanowica Zacznik Nr 2 do niniejszego statutu.
 

IV. Organizacja i zasady dziaania

§ 4


 1. Poradnia dziaa w cigu caego roku jako placówka, w której nie s przewidziane ferie szkolne.
 2. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzcym.
 3. W ramach poradni moliwe jest tworzenie komórek organizacyjnych realizujcych jednorodne dziaania, s to zespoy: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych. Mog by one tworzone w celu doskonalenia zawodowego w jednej grupie lub do podejmowania wspólnych dziaa edukacyjnych, np.: tworzenia programów. W powyszych celach mog by tworzone zespoy zoone z rónych specjalistów.

V. Pracownicy poradni.

§ 5

1. Szczegóow organizacj pracy poradni w danym roku szkolnym okrela arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzgldnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacyjny poradni zatwierdza organ prowadzcy poradni w terminie do dnia 25 maja danego roku.

2. Arkusz organizacyjny poradni zawiera w szczególnoci:

1) liczb pracowników poradni, w tym pracowników zajmujcych stanowiska kierownicze;

2) ogóln liczb godzin zaj finansowanych ze rodków przydzielonych przez organ prowadzcy;

3) zadania do realizacji na dany rok szkolny przez pracowników pedagogicznych.

3. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.

4. Zadania  poradni, w zalenoci od potrzeb mog by realizowane równie przy pomocy innych specjalistów, w szczególnoci lekarzy, których udzia jest niezbdny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i modziey, rodzicom i nauczycielom.

5. Osoby, o których mowa w ustpie 3, realizuj zadania poradni równie poza poradni, w szczególnoci w przedszkolu, szkole i placówce oraz rodowisku rodzinnym dzieci i modziey.

6. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska:

1) psychologa w poradni posiada osoba, która ukoczya 5 letnie studia magisterskie na kierunku psychologia i posiada przygotowanie pedagogiczne.

2) pedagoga w poradni posiada osoba, która ukoczya studia magisterskie na kierunku pedagogika i posiada przygotowanie pedagogiczne.

3) logopedy posiada osoba, która ukoczya studia magisterskie na kierunku logopedia i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub ukoczya studia na kierunku pedagogika i posiada przygotowanie pedagogiczne i ukoczya studia podyplomowe z zakresu logopedii.

4) doradcy zawodowego posiada osoba, która ukoczya studia magisterskie z zakresu doradztwa zawodowego i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukoczya studia magisterskie na innym kierunku oraz studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego i posiada przygotowanie pedagogiczne.

 

§ 6


Zakres zada pracowników poradni, z uwzgldnieniem zada realizowanych poza poradni, w szczególnoci w przedszkolach, szkoach i placówkach oraz rodowisku rodzinnym dzieci i modziey.

1.  Zakres zada  psychologa:

1) Diagnoza psychologiczna poczona z ustaleniem form pomocy.

2) Spotkania indywidualne z dziemi, modzie i rodzicami prowadzone w celu niesienia pomocy psychologicznej.

3) Zajcia grupowe z dziemi, modzie i rodzicami (psychoedukacyjne, profilaktyczne lub terapeutyczne).

4) Wspieranie nauczycieli w dziaaniach wyrównujcych szanse edukacyjne i rozwizujcych trudnoci i problemy wychowawcze poprzez:

a) udzia w radach pedagogicznych,

b) prelekcje dla nauczycieli i rodziców,

c) udzia w zespoach wychowawczych,

d) prowadzenie szkole dla nauczycieli,

e) konsultacje z nauczycielami i innymi specjalistami oraz instytucjami dziaajcymi na rzecz pomocy dzieciom, modziey i rodzicom,

f) prowadzenie zaj psychedukacyjnych.

5) Doskonalenie umiejtnoci zawodowych i podnoszenie kwalifikacji:

a) WDN,

b) udzia w naradach i szkoleniach,

c) uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych,

d) praca samoksztaceniowa.

6) Podejmowanie dziaa z zakresu profilaktyki uzalenie cywilizacyjnych i AIDS oraz profilaktyki i innych problemów dzieci i modziey. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wród uczniów, rodziców i nauczycieli.

7) Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych moliwoci oraz mocnych stron ucznia. Pomoc w diagnozowaniu i rozwijaniu moliwoci dziecka zdolnego.

8) Udzia w pracach zespoów orzekajcych.

9) Inne zadania, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i potrzebami rodowiska.

10) W zalenoci od potrzeb miejscem wykonywania zada przez psychologa jest przedszkole, szkoa i dom rodzinny dziecka.

 

2.  Zakres zada pedagoga:

1) Diagnoza pedagogiczna i ustalanie form pomocy dzieciom i modziey.

2) Indywidualne zajcia korekcyjno – kompensacyjne i rewalidacyjne z dziemi i modzie.

3) Grupowe zajcia psychoedukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne z dziemi i modzie.

4) Porady i instrukta dla rodziców i dzieci dotyczce sposobów, metod, technik pracy; polecanie materiaów wiczeniowych i fachowej literatury.

5) Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymaga edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudnoci w uczeniu si.

6) Wspieranie nauczycieli i rodziców w dziaaniach wyrównujcych szanse edukacyjne ucznia poprzez:

a) udzia w radach pedagogicznych,

b) porady dla nauczycieli i rodziców,

c) prelekcje dla nauczycieli i rodziców,

d) prowadzenie zaj grupowych (o charakterze szkoleniowym) dla nauczycieli i rodziców.

7) Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwizywaniu problemów wychowawczych.

8) Udzia w pracach zespoów orzekajcych.

9) Wspópraca ze rodowiskiem (placówki, instytucje i organizacje na rzecz pomocy dzieciom i rodzicom).

10) Doskonalenie wasnych kwalifikacji poprzez:

a) WDN,

b) udzia w naradach i szkoleniach;

c) praca samoksztaceniowa.

11) Udoskonalanie warsztatu pracy:

a) uaktualnianie narzdzi diagnostycznych,

b) wzbogacanie warsztatu w nowe pomoce dydaktyczne.

12) Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych moliwoci oraz mocnych stron ucznia. Pomoc w diagnozowaniu i rozwijaniu moliwoci dziecka zdolnego.

13) Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku ksztacenia, zawodu i planowania kariery zawodowej.

14) Inne zadania, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i potrzebami rodowiska.

15) W zalenoci od potrzeb miejscem wykonywania zada przez pedagoga jest przedszkole, szkoa i dom rodzinny dziecka

 

3.  Zakres zada logopedy:

1) Diagnoza logopedyczna.

2) Pomoc logopedyczna udzielana na terenie poradni:

a) systematyczna terapia logopedyczna,

b) okresowa kontrola stanu mowy dzieci nie objtych systematyczn pomoc,

c) instrukta dla rodziców,

d) konsultacje z nauczycielami diagnozowanych dzieci, których zaburzenie utrudnia porozumiewanie si i wymaga pomocy nauczyciela przy komunikowaniu si,

e) informacje o wynikach bada logopedycznych w/w dzieci i zalecenia do pracy w zespoach korekcyjno – kompensacyjnych i do zaj rewalidacyjnych.

3) Podejmowanie dziaa profilaktycznych zapobiegajcych powstawaniu zaburze w komunikacji jzykowej:

a) diagnoza stanu rozwoju psychoruchowego ze szczególnym uwzgldnieniem pocztkowych stadiów rozwoju mowy dzieci do 3-go roku ycia wraz z instruktaem dotyczcym sposobów usprawniania rozwoju mowy,

b) udzia w radach pedagogicznych i zespoach samoksztaceniowych nauczycieli przedszkoli, szkó, domów dziecka, 

c) prelekcje, porady i warsztaty dla rodziców.

4) Wspópraca z pedagogami i psychologami w sprawie diagnozowanych dzieci, udzia
w zespoach orzekajcych.

5) Podnoszenie kwalifikacji i samodoskonalenie poprzez:

a) WDN

b) udzia w zjazdach, szkoleniach i warsztatach PTL, Towarzystwa Kultury Jzyka, PTD i zespoach samoksztaceniowych logopedów.

6) Doskonalenie warsztatu pracy (uaktualnianie narzdzi diagnostycznych, wzbogacanie warsztatu w nowe pomoce dydaktyczne).

7) W zalenoci od potrzeb miejscem wykonywania zada przez pedagoga jest przedszkole, szkoa i dom rodzinny dziecka.

8) Inne zadania, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i potrzebami rodowiska.

 

4.  Zakres zada  doradcy zawodowego:

1) Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu ksztacenia i kariery zawodowej.

2) Gromadzenie, aktualizacja i udostpnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dla rónych poziomów ksztacenia.

3) Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych róde informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i wiatowym dotyczcych:

a) rynku pracy,

b) trendów rozwojowych w wiecie zawodów i zatrudnienia,

c) wykorzystania posiadanych uzdolnie i talentów przy wykonywaniu przyszych zada zawodowych,

d) instytucji i organizacji wspierajcych funkcjonowanie osób niepenosprawnych w yciu codziennym i zawodowym,

e) alternatywnych moliwoci ksztacenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych spoecznie,

f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

4) Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom.

5) Prowadzenie grupowych zaj aktywizujcych, przygotowujcych uczniów do wiadomego planowania kariery i podjcia roli zawodowej.

6) Wspieranie w dziaaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotka szkoleniowo – informacyjnych, udostpnianie informacji i materiaów  do pracy z uczniami.

7) Wspópraca ze szkoami w zakresie tworzenia i zapewnienia cigoci dziaa wewntrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego, realizacja dziaa z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoy i programie profilaktyki.

8) Wspópraca z innymi instytucjami wiadczcymi poradnictwo i specjalistyczn pomoc uczniom i rodzicom.

9) Doskonalenie wasnych kwalifikacji poprzez:

a) WDN,

b) udzia w naradach i szkoleniach;

c) praca samoksztaceniowa.

10) Udoskonalanie warsztatu pracy:

a) uaktualnianie narzdzi diagnostycznych,

b) wzbogacanie warsztatu w nowe pomoce dydaktyczne.

11) W zalenoci od potrzeb miejscem wykonywania zada przez doradc zawodowego jest szkoa i dom rodzinny dziecka.

12) Inne zadania, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i potrzebami rodowiska.

 

§ 7


1.  Dyrektor poradni, za zgod organu prowadzcego poradni, moe utworzy stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zalenoci od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.

VI. Dokumentacja poradni.

§ 8


1. Poradnia prowadzi:

1) wykaz alfabetyczny dzieci i modziey korzystajcych z pomocy poradni, zawierajcy numer nadany przez poradni przy zgoszeniu, imi (imiona) i nazwisko dziecka albo penoletniego ucznia, jego dat urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – seri i numer dokumentu potwierdzajcego jego tosamo oraz adres zamieszkania;

2) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzecze, zawierajcy numer okrelony w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz dat ich wydania;

3)  dokumentacj, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy.

 2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, moe by prowadzona take w formie elektronicznej.

 

 

VIII. Przepisy kocowe.

 

§ 9

 1. Poradnia jest jednostk budetow.

 

§ 10

 1. Poradnia uywa pieczci i tablicy urzdowej wg wzoru: „Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu”.

 

§ 11

 1. Statut poradni przygotowuje i uchwala rada pedagogiczna.

 

§ 12

Wprowadzenie zmian do niniejszego statutu wymaga zachowania trybu okrelonego w § 11.

 


Uchwaa Nr 6(2015-2016)

Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Gostyniu

z dnia 16 marca 2016r.

 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu

 

 

Na podstawie art. 43.1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie owiaty (Dz. U.  z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póniejszymi zmianami)

 

Rada Pedagogiczna uchwala, co nastpuje:

 

 

§ 1

 

W Statucie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wprowadza si nastpujce zmiany:

 1. W §6. Dodaje si pkt 5 o nastpujcej treci: „Zakres zada socjologa:

1)      Pomoc dyrektorom szkó i przedszkoli w diagnozowaniu potrzeb placówki,

2)      Ustalanie sposobów dziaa prowadzcych do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoy, czy placówki,

3)      Zaplanowanie form wspomagania i ich realizacje oraz opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania,

4)      Organizowanie i prowadzenie sieci wspópracy i samoksztacenia dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów,

5)      Prowadzenie zaj grupowych z dziemi i modzie,

6)      Prowadzenie bada ewaluacyjnych.

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchway powierza si dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu.

 

 

§ 3

 

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

 

 

 

 

Przewodniczca Rady Pedagogicznej

  Krystyna Piasecka