Załącznik nr 1 do uchwały nr 3(2013-2014)
z dnia 13.09.2013 r. Rady Pedagogicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu

 

STATUT

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W GOSTYNIU

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1
 

 1. Nazwa poradni brzmi: „ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna”.
 2. Poradnia udziela dzieciom od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 3. Siedzibą poradni jest miasto Gostyń, ul. Poznańska 200.
 4. Terenem działania poradni jest Powiat Gostyński.
 5. Poradnia posiada logo.
 6. Organem prowadzącym poradnię jest Powiat Gostyński.
 7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.II. Cele i zadania


§ 2
 

Cele i zadania poradni oraz sposób wykonywania tych zadań, z uwzględnieniem potrzeb osób korzystających z pomocy poradni, a także organizacja i zakres współdziałania z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom.

1. Celem poradni jest udzielanie dzieciom od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Do zadań poradni należy:

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży

2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Realizowanie przez poradnie zadań, polega w szczególności na:

1) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub innym specjalistom, pomocy w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

b) planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

c) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;

2) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

3) współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;

4) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub innym specjalistom, pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

5) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

6) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

7) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i innym specjalistom.

4.  Zadania poradni są realizowane w szczególności w formie:

1) porad i konsultacji;

2) udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów,

3) udziału w zebraniach rad pedagogicznych;

4) warsztatów;

5) grup wsparcia;

6) wykładów i prelekcji;

7) prowadzenia mediacji;

8) interwencji kryzysowej;

9) działalności informacyjno-szkoleniowej;

10) organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu,

11) doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:

1) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;

2) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

3) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w szczególności w formie:

1) indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;

2) terapii rodziny;

3) grup wsparcia;

4) prowadzenia mediacji;

5) interwencji kryzysowej;

6) warsztatów;

7) porad i konsultacji;

8) wykładów i prelekcji;

9) działalności informacyjno-szkoleniowej.

7. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

8. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

9. W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki poradnia udziela pomocy ze względu na miejsce zamieszkania.

10. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi poradnię, poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom i rodzicom dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki.

11. Poradnia wydaje opinie w sprawach  określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3) oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw.

12. Poradnia może wydawać opinie także w innych sprawach, niż określone w przepisach, o których mowa w ust.11, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

13. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia w terminie 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.   

14. Osoba, składająca wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki - także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce. 

15. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

16. Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 15, nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie określonym w ust. 13, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.

17. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia, poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub innych specjalistów, informując o tym osobę składającą wniosek.

18. Opinia poradni zawiera:

1) oznaczenie poradni wydającej opinię;

2) numer opinii;

3) datę wydania opinii;

4) podstawę prawną wydania opinii;

5) imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza;

6) określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;

7) stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie;

8) wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem;

9) wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;

10) imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;

11) podpis dyrektora poradni.

19. W przypadku gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek odpowiednio albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.

20. Poradnia wydaje na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

21. W poradniach są organizowane i działają zespoły orzekające, na podstawie odrębnych przepisów, wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

22. Regulamin działania zespołów orzekających stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego statutu.

23. Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

24. Na podstawie porozumienia zawartego między Powiatem Rawickim, a powiatem Gostyńskim w sprawie realizacji przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Gostyniu zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących oraz dzieci z autyzmem poradnia udziela pomocy tym dzieciom i uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedziby na terenie działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawiczu.

25. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradniach także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez poradnię.

26. Wolontariuszem w poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana za umyślne przestępstwo i przeciwko której nie toczy się postępowanie karne, oraz przestrzega zasad, o których mowa w ust. 27 i 29.

27. Dyrektor poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni.

28. Dyrektor poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:

1) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;

2) czas trwania porozumienia;

3) zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy ze specjalistami: psychologami, pedagogami, logopedami i doradcami zawodowymi;

4) zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni;

5) postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

29. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy ze specjalistami: psychologami, pedagogami, logopedami i doradcami zawodowymi oraz pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

 

III. Organy poradni


§ 31. Organami poradni są:

1) dyrektor poradni,

2) rada pedagogiczna.

2. Dyrektor poradni w szczególności:

1) kieruje działalnością poradni i reprezentuje ją na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

5) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

6) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w poradni nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników poradni,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom poradni,

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników poradni.

4. Dyrektor poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną.

5. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w poradni. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

6. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor poradni.

7. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowanie przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowanie na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę, albo, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy poradni,

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w poradni,

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli poradni.

9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy poradni w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2) projekt planu finansowego w poradni,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora poradni w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych.

10. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu poradni albo jego zmian.

11. Organy poradni zobowiązane są do harmonijnego współdziałania ze sobą oraz do rozwiązywania sporów między innymi w szczególności przez:

1) umożliwienie swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach ich kompetencji,

2) rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz poradni,

3) podejmowania działań zgodnych z obowiązującymi przepisami i niniejszym statutem.

12.  Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska poradni. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i o jego wynikach powiadomić Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

13. Dyrektor poradni i Rada Pedagogiczna podejmują następuje działania na rzecz rozwiązywania sporów powstałych między organami:

1) negocjacje prowadzone w oparciu o rzeczowe argumenty na posiedzeniu lub kolejnych posiedzeniach rady pedagogicznej w celu rozwiązania sporu i prowadzonych pod przewodnictwem dyrektora poradni,

2) w przypadku niemożności znalezienia rozwiązania sporu organy poradni powołują mediatora celem podjęcia próby rozwiązania sporu. Mediatorem zostaje osoba spoza poradni, bezstronna, zaakceptowana ( obdarzona zaufaniem ) przez oba organy, dysponująca kompetencjami w zakresie przedmiotu sporu.

14. Szczegółowe zasady postępowania w sytuacji sporów zawiera Procedura Rozwiązywania Konfliktów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu stanowiąca Załącznik Nr 2 do niniejszego statutu.
 

IV. Organizacja i zasady działania

§ 4


 1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
 2. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 3. W ramach poradni możliwe jest tworzenie komórek organizacyjnych realizujących jednorodne działania, są to zespoły: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych. Mogą być one tworzone w celu doskonalenia zawodowego w jednej grupie lub do podejmowania wspólnych działań edukacyjnych, np.: tworzenia programów. W powyższych celach mogą być tworzone zespoły złożone z różnych specjalistów.

V. Pracownicy poradni.

§ 5

1. Szczegółową organizację pracy poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacyjny poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku.

2. Arkusz organizacyjny poradni zawiera w szczególności:

1) liczbę pracowników poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

2) ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący;

3) zadania do realizacji na dany rok szkolny przez pracowników pedagogicznych.

3. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.

4. Zadania  poradni, w zależności od potrzeb mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

5. Osoby, o których mowa w ustępie 3, realizują zadania poradni również poza poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

6. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska:

1) psychologa w poradni posiada osoba, która ukończyła 5 letnie studia magisterskie na kierunku psychologia i posiada przygotowanie pedagogiczne.

2) pedagoga w poradni posiada osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika i posiada przygotowanie pedagogiczne.

3) logopedy posiada osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku logopedia i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub ukończyła studia na kierunku pedagogika i posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii.

4) doradcy zawodowego posiada osoba, która ukończyła studia magisterskie z zakresu doradztwa zawodowego i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła studia magisterskie na innym kierunku oraz studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego i posiada przygotowanie pedagogiczne.

 

§ 6


Zakres zadań pracowników poradni, z uwzględnieniem zadań realizowanych poza poradnią, w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

1.  Zakres zadań  psychologa:

1) Diagnoza psychologiczna połączona z ustaleniem form pomocy.

2) Spotkania indywidualne z dziećmi, młodzieżą i rodzicami prowadzone w celu niesienia pomocy psychologicznej.

3) Zajęcia grupowe z dziećmi, młodzieżą i rodzicami (psychoedukacyjne, profilaktyczne lub terapeutyczne).

4) Wspieranie nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne i rozwiązujących trudności i problemy wychowawcze poprzez:

a) udział w radach pedagogicznych,

b) prelekcje dla nauczycieli i rodziców,

c) udział w zespołach wychowawczych,

d) prowadzenie szkoleń dla nauczycieli,

e) konsultacje z nauczycielami i innymi specjalistami oraz instytucjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom,

f) prowadzenie zajęć psychedukacyjnych.

5) Doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji:

a) WDN,

b) udział w naradach i szkoleniach,

c) uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych,

d) praca samokształceniowa.

6) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień cywilizacyjnych i AIDS oraz profilaktyki i innych problemów dzieci i młodzieży. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

7) Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron ucznia. Pomoc w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości dziecka zdolnego.

8) Udział w pracach zespołów orzekających.

9) Inne zadania, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i potrzebami środowiska.

10) W zależności od potrzeb miejscem wykonywania zadań przez psychologa jest przedszkole, szkoła i dom rodzinny dziecka.

 

2.  Zakres zadań pedagoga:

1) Diagnoza pedagogiczna i ustalanie form pomocy dzieciom i młodzieży.

2) Indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i rewalidacyjne z dziećmi i młodzieżą.

3) Grupowe zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą.

4) Porady i instruktaż dla rodziców i dzieci dotyczące sposobów, metod, technik pracy; polecanie materiałów ćwiczeniowych i fachowej literatury.

5) Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.

6) Wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia poprzez:

a) udział w radach pedagogicznych,

b) porady dla nauczycieli i rodziców,

c) prelekcje dla nauczycieli i rodziców,

d) prowadzenie zajęć grupowych (o charakterze szkoleniowym) dla nauczycieli i rodziców.

7) Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

8) Udział w pracach zespołów orzekających.

9) Współpraca ze środowiskiem (placówki, instytucje i organizacje na rzecz pomocy dzieciom i rodzicom).

10) Doskonalenie własnych kwalifikacji poprzez:

a) WDN,

b) udział w naradach i szkoleniach;

c) praca samokształceniowa.

11) Udoskonalanie warsztatu pracy:

a) uaktualnianie narzędzi diagnostycznych,

b) wzbogacanie warsztatu w nowe pomoce dydaktyczne.

12) Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron ucznia. Pomoc w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości dziecka zdolnego.

13) Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej.

14) Inne zadania, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i potrzebami środowiska.

15) W zależności od potrzeb miejscem wykonywania zadań przez pedagoga jest przedszkole, szkoła i dom rodzinny dziecka

 

3.  Zakres zadań logopedy:

1) Diagnoza logopedyczna.

2) Pomoc logopedyczna udzielana na terenie poradni:

a) systematyczna terapia logopedyczna,

b) okresowa kontrola stanu mowy dzieci nie objętych systematyczną pomocą,

c) instruktaż dla rodziców,

d) konsultacje z nauczycielami diagnozowanych dzieci, których zaburzenie utrudnia porozumiewanie się i wymaga pomocy nauczyciela przy komunikowaniu się,

e) informacje o wynikach badań logopedycznych w/w dzieci i zalecenia do pracy w zespołach korekcyjno – kompensacyjnych i do zajęć rewalidacyjnych.

3) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń w komunikacji językowej:

a) diagnoza stanu rozwoju psychoruchowego ze szczególnym uwzględnieniem początkowych stadiów rozwoju mowy dzieci do 3-go roku życia wraz z instruktażem dotyczącym sposobów usprawniania rozwoju mowy,

b) udział w radach pedagogicznych i zespołach samokształceniowych nauczycieli przedszkoli, szkół, domów dziecka, 

c) prelekcje, porady i warsztaty dla rodziców.

4) Współpraca z pedagogami i psychologami w sprawie diagnozowanych dzieci, udział
w zespołach orzekających.

5) Podnoszenie kwalifikacji i samodoskonalenie poprzez:

a) WDN

b) udział w zjazdach, szkoleniach i warsztatach PTL, Towarzystwa Kultury Języka, PTD i zespołach samokształceniowych logopedów.

6) Doskonalenie warsztatu pracy (uaktualnianie narzędzi diagnostycznych, wzbogacanie warsztatu w nowe pomoce dydaktyczne).

7) W zależności od potrzeb miejscem wykonywania zadań przez pedagoga jest przedszkole, szkoła i dom rodzinny dziecka.

8) Inne zadania, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i potrzebami środowiska.

 

4.  Zakres zadań  doradcy zawodowego:

1) Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

2) Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dla różnych poziomów kształcenia.

3) Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:

a) rynku pracy,

b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,

d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,

e) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,

f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

4) Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom.

5) Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

6) Wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo – informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów  do pracy z uczniami.

7) Współpraca ze szkołami w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego, realizacja działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki.

8) Współpraca z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

9) Doskonalenie własnych kwalifikacji poprzez:

a) WDN,

b) udział w naradach i szkoleniach;

c) praca samokształceniowa.

10) Udoskonalanie warsztatu pracy:

a) uaktualnianie narzędzi diagnostycznych,

b) wzbogacanie warsztatu w nowe pomoce dydaktyczne.

11) W zależności od potrzeb miejscem wykonywania zadań przez doradcę zawodowego jest szkoła i dom rodzinny dziecka.

12) Inne zadania, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i potrzebami środowiska.

 

§ 7


1.  Dyrektor poradni, za zgodą organu prowadzącego poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.

VI. Dokumentacja poradni.

§ 8


1. Poradnia prowadzi:

1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;

2) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer określony w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania;

3)  dokumentację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy.

 2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może być prowadzona także w formie elektronicznej.

 

 

VIII. Przepisy końcowe.

 

§ 9

 1. Poradnia jest jednostką budżetową.

 

§ 10

 1. Poradnia używa pieczęci i tablicy urzędowej wg wzoru: „Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu”.

 

§ 11

 1. Statut poradni przygotowuje i uchwala rada pedagogiczna.

 

§ 12

Wprowadzenie zmian do niniejszego statutu wymaga zachowania trybu określonego w § 11.

 


Uchwała Nr 6(2015-2016)

Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Gostyniu

z dnia 16 marca 2016r.

 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu

 

 

Na podstawie art. 43.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.  z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

W Statucie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wprowadza się następujące zmiany:

 1. W §6. Dodaje się pkt 5 o następującej treści: „Zakres zadań socjologa:

1)      Pomoc dyrektorom szkół i przedszkoli w diagnozowaniu potrzeb placówki,

2)      Ustalanie sposobów działań prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły, czy placówki,

3)      Zaplanowanie form wspomagania i ich realizacje oraz opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania,

4)      Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów,

5)      Prowadzenie zajęć grupowych z dziećmi i młodzieżą,

6)      Prowadzenie badań ewaluacyjnych.

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

  Krystyna Piasecka