Dokument dostępny w formacie PDF na sronie BIP Poradni

https://pppgostyn.bip.gov.pl/dokumenty/statut.html