"Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku."

Konfucjusz

Klienci poradni mogą korzystać z:

terapii psychologicznej,

terapii pedagogicznej,

terapii logopedycznej. 

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

 

W poradni rodzice/opiekunowie oraz dzieci i młodzież mogą korzystać z następujących form terapii psychologicznej:

 • Podejście systemowe:
      - Terapia systemowa rodziny
      - Indywidualna terapia w oparciu o podejście systemowe
 • Terapia behawioralno-poznawcza.

 

Terapia psychologiczna – jest to działanie podejmowane przez psychoterapeutę, polegającym na zmianie aktualnego sposobu funkcjonowania człowieka, myślenia, spostrzegania rzeczywistości. Jej czas trwania zależy od wielu czynników. Ważna jest systematyczność i motywacja klienta. Psychoterapia jest procesem. W trakcie jej trwania mogą pojawić się różne uczucia i myśli, które wcześniej były nieuświadomione. Psychterapeuta nie jest lekarzem dlatego nie wypisuje recept. Nie jest też przyjacielem, który przytuli i pocieszy. Psychoterapeuta poprzez rozmowę pomaga zobaczyć przyczyny trudności zgłaszanych przez klienta. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie zmian, które poprawią jakość życia człowieka.

 

Wyróżnia się różne szkoły terapeutyczne, a każda z nich inaczej definiuje pojęcie terapii.

W terapii dzieci specjaliści stosują często zabawę, formy plastyczne i muzyczne, dramę, bajkoterapię, itp. 

(opracowała I. Migdalska-Roszak)


W poradni terapią psychologiczną zajmują się:
M. Dominiak-Prymka, J.Błachowiak, I. Migdaska-Roszak, K. Piasecka, J. Turz-Konieczna
TERAPIA PEDAGOGICZNA


Terapia pedagogiczna – to zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce. Prowadzone są przez pedagogów w formie indywidualnej, odbywają się najczęściej raz w tygodniu i trwają godzinę.


Terapia ma na celu eliminowanie przyczyn i przejawów niepowodzeń w nauce.  Skoncentrowana jest przede wszystkim na usprawnianiu zaburzonych procesów, słabiej rozwijających się funkcji istotnych w opanowywaniu umiejętności szkolnych. Pedagog za pomocą różnorodnych ćwiczeń i odpowiednich pomocy dydaktycznych rozwija m.in. analizę i syntezę słuchową i wzrokową, słuch fonematyczny, spostrzegawczość, koordynację wzrokowo-ruchową, sprawność grafomotoryczną, pamięć, koncentrację uwagi. Podczas zajęć doskonali się także podstawowe umiejętności szkolne: czytanie, pisanie, liczenie.


W czasie terapii obecny jest rodzic, który otrzymuje wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.


Efekty pracy terapeutycznej są tym większe, im wcześniej dziecko zostanie objęte odpowiednią pomocą. Najczęściej w terapii pedagogicznej uczestniczą dzieci z klas I – III. Terapia może zostać rozpoczęta już w wieku przedszkolnym, jeśli rodzic lub nauczycielka zauważają trudności dziecka w zabawach edukacyjnych wymagających, np. spostrzegania wzrokowego lub słuchowego, sprawności, koordynacji w czasie rysowania.


Do udziału w terapii pedagogicznej dziecko może być zgłoszone przez rodzica, nauczyciela za zgodą rodzica, zajęcia są też często proponowane przez pedagoga poradni po przeprowadzonej diagnozie. 

(opracowała H. Wieczorek)

W poradnii terapię pedagogiczną prowadzą:
M. Bojańska, M. Marek, K. Rolnik, M. Stańczak, H. Wieczorek
 
TERAPIA LOGOPEDYCZNA


Mowa jest istotnym czynnikiem warunkującym rozwój psychiczny człowieka, jak również regulującym jego stosunki z otoczeniem. Dlatego w ofercie poradni znajdują się także usługi logopedyczne w ramach których:
 

 • zajmujemy się dbaniem o prawidłowy i jak najlepszy rozwój mowy pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym
 • doskonalimy mowę już ukształtowaną
 • usuwamy wady wymowy
 • usuwamy zaburzenia głosuZajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie i obejmują ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń mowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację wykonuje się także ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, pisanie i czytanie. Program zajęć uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.Kompleksowa terapia logopedyczna obejmująca stymulację wielu różnych funkcji, pozwala na osiągnięcie sukcesu w zakresie usuwania zaburzeń mowy, ułatwia dziecku funkcjonowanie w grupie i środowisku rodzinnym.

 

Głównymi celami pomocy logopedycznej są:

 • uregulowanie prawidłowego oddechu
 • wdrażanie do świadomego posługiwania się mową
 • usprawnianie narządów mowy
 • umiejętne posługiwanie się głosem
 • umiejętne różnicowanie dĽwięków mowy
 • wzbogacanie słownika
 • rozwijanie myślenia
 • prawidłowe stosowanie melodii, rytmu, akcentu
 • wyrabianie umiejętności wypowiadania się w mowie potocznej
 • rozwijanie sprawność narządów mowy, artykulacji i fonacji
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie komunikacji językowej dziecka
 • wzbogacanie poprawności gramatycznej i stylistycznej wypowiedzi
 • kształcenie mowy ekspresyjnej
 • dbałość o kulturę słowa potocznego
 • korekcja wad wymowyW trakcie zajęć logopeda posługuje się różnorodnymi metodami, zasadami i formami pracy z dziećmi. Są one dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka.

(opracowała A. Olejniczak)

W poradnii terapię logopedyczną prowadzą:
, A.Olejniczak, Janaszak