"Podró tysica mil zaczyna si od jednego kroku."

Konfucjusz

Klienci poradni mog korzysta z:

terapii psychologicznej,

terapii pedagogicznej,

terapii logopedycznej. 

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

 

W poradni rodzice/opiekunowie oraz dzieci i modzie mog korzysta z nastpujcych form terapii psychologicznej:

 • Podejcie systemowe:
      - Terapia systemowa rodziny
      - Indywidualna terapia w oparciu o podejcie systemowe
 • Terapia behawioralno-poznawcza.

 

Terapia psychologiczna – jest to dziaanie podejmowane przez psychoterapeut, polegajcym na zmianie aktualnego sposobu funkcjonowania czowieka, mylenia, spostrzegania rzeczywistoci. Jej czas trwania zaley od wielu czynników. Wana jest systematyczno i motywacja klienta. Psychoterapia jest procesem. W trakcie jej trwania mog pojawi si róne uczucia i myli, które wczeniej byy nieuwiadomione. Psychterapeuta nie jest lekarzem dlatego nie wypisuje recept. Nie jest te przyjacielem, który przytuli i pocieszy. Psychoterapeuta poprzez rozmow pomaga zobaczy przyczyny trudnoci zgaszanych przez klienta. Dziki temu moliwe jest wprowadzenie zmian, które poprawi jako ycia czowieka.

 

Wyrónia si róne szkoy terapeutyczne, a kada z nich inaczej definiuje pojcie terapii.

W terapii dzieci specjalici stosuj czsto zabaw, formy plastyczne i muzyczne, dram, bajkoterapi, itp. 

(opracowaa I. Migdalska-Roszak)


W poradni terapi psychologiczn zajmuj si:
M. Dominiak-Prymka, A. Laskowska, I. Migdaska-Roszak, K. Piasecka, J. Romanko-Sierant, J. Turz-Konieczna
TERAPIA PEDAGOGICZNA


Terapia pedagogiczna – to zajcia dla dzieci z trudnociami w nauce. Prowadzone s przez pedagogów w formie indywidualnej, odbywaj si najczciej raz w tygodniu i trwaj godzin.


Terapia ma na celu eliminowanie przyczyn i przejawów niepowodze w nauce.  Skoncentrowana jest przede wszystkim na usprawnianiu zaburzonych procesów, sabiej rozwijajcych si funkcji istotnych w opanowywaniu umiejtnoci szkolnych. Pedagog za pomoc rónorodnych wicze i odpowiednich pomocy dydaktycznych rozwija m.in. analiz i syntez suchow i wzrokow, such fonematyczny, spostrzegawczo, koordynacj wzrokowo-ruchow, sprawno grafomotoryczn, pami, koncentracj uwagi. Podczas zaj doskonali si take podstawowe umiejtnoci szkolne: czytanie, pisanie, liczenie.


W czasie terapii obecny jest rodzic, który otrzymuje wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.


Efekty pracy terapeutycznej s tym wiksze, im wczeniej dziecko zostanie objte odpowiedni pomoc. Najczciej w terapii pedagogicznej uczestnicz dzieci z klas I – III. Terapia moe zosta rozpoczta ju w wieku przedszkolnym, jeli rodzic lub nauczycielka zauwaaj trudnoci dziecka w zabawach edukacyjnych wymagajcych, np. spostrzegania wzrokowego lub suchowego, sprawnoci, koordynacji w czasie rysowania.


Do udziau w terapii pedagogicznej dziecko moe by zgoszone przez rodzica, nauczyciela za zgod rodzica, zajcia s te czsto proponowane przez pedagoga poradni po przeprowadzonej diagnozie. 

(opracowaa H. Wieczorek)

W poradnii terapi pedagogiczn prowadz:
M. Bojaska, M. Marek, K. Rolnik, M. Staczak, H. Wieczorek
 
TERAPIA LOGOPEDYCZNA


Mowa jest istotnym czynnikiem warunkujcym rozwój psychiczny czowieka, jak równie regulujcym jego stosunki z otoczeniem. Dlatego w ofercie poradni znajduj si take usugi logopedyczne w ramach których:
 

 • zajmujemy si dbaniem o prawidowy i jak najlepszy rozwój mowy pod wzgldem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym
 • doskonalimy mow ju uksztatowan
 • usuwamy wady wymowy
 • usuwamy zaburzenia gosuZajcia logopedyczne prowadzone s indywidualnie i obejmuj wiczenia korekcyjne w zalenoci od rodzaju i stopnia zaburze mowy. Oprócz wicze wspomagajcych artykulacj wykonuje si take wiczenia i zabawy stymulujce jzykowy rozwój dzieci, uatwiajce mówienie, pisanie i czytanie. Program zaj uzaleniony jest od indywidualnych potrzeb i moliwoci ucznia.Kompleksowa terapia logopedyczna obejmujca stymulacj wielu rónych funkcji, pozwala na osignicie sukcesu w zakresie usuwania zaburze mowy, uatwia dziecku funkcjonowanie w grupie i rodowisku rodzinnym.

 

Gównymi celami pomocy logopedycznej s:

 • uregulowanie prawidowego oddechu
 • wdraanie do wiadomego posugiwania si mow
 • usprawnianie narzdów mowy
 • umiejtne posugiwanie si gosem
 • umiejtne rónicowanie dwików mowy
 • wzbogacanie sownika
 • rozwijanie mylenia
 • prawidowe stosowanie melodii, rytmu, akcentu
 • wyrabianie umiejtnoci wypowiadania si w mowie potocznej
 • rozwijanie sprawno narzdów mowy, artykulacji i fonacji
 • rozwijanie suchu fonematycznego
 • rozwijanie komunikacji jzykowej dziecka
 • wzbogacanie poprawnoci gramatycznej i stylistycznej wypowiedzi
 • ksztacenie mowy ekspresyjnej
 • dbao o kultur sowa potocznego
 • korekcja wad wymowyW trakcie zaj logopeda posuguje si rónorodnymi metodami, zasadami i formami pracy z dziemi. S one dostosowane do potrzeb i moliwoci kadego dziecka.

(opracowaa A. Olejniczak)

W poradnii terapi logopedyczn prowadz:
I. Matecka, A. Janaszak