>>>  Ulotka dla rodziców  <<<

     Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
ma na celu pobudzenie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju maluszka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka obejmowane są dzieci posiadające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Opinię, o której mowa powyżej, wydaje Poradnia.

 

Z dzieckiem i jego rodziną pracują specjaliści w zależności od jego potrzeb:

- pedagog – mgr Anna Łagódka, mgr Kamila Ratajczak,

- psycholog – mgr Justyna Błachowiak

- neurologopeda – mgr Anna Janaszak,

- surdopedagog – mgr Katarzyna Rolnik,

- tyflopedagog – mgr Magdalena Marek.W ofercie Poradni mamy zajęcia indywidualne terapeutyczne, „intensywne wsparcie”, zajęcia grupowe, grupę dla rodziców. Zajęcia, z wyjątkiem grupowych, prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.


Zajęcia indywidualne terapeutyczne prowadzone są przez specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zajęcia „intensywnego wsparcia” to forma zajęć prowadzona wspólnie przez psychologa i pedagoga.

Grupę dla rodziców prowadzą psychologowie, odbywa się raz w miesiącu, w wymiarze dwóch godzin.

W zajęciach grupowych uczestniczą dzieci, które ukończyły 3 r. ż.

           

     Wymiar zajęć WWRD wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu,
w zależności od możliwości psychofizycznych
i  potrzeb dziecka.

           
Współpraca Zespołu z rodziną dziecka polega na:

  1. udzielaniu pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania.
     
  2. udzielaniu instruktażu i porad oraz prowadzeniu konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.
     
  3. pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.