Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
ma na celu pobudzenie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i spoecznego rozwoju maluszka od chwili wykrycia u niego niepenosprawnoci do czasu podjcia nauki w szkole. Wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka obejmowane s dzieci posiadajce opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Opini, o której mowa powyej, wydaje Poradnia.

 

Z dzieckiem i jego rodzin pracuj specjalici w zalenoci od jego potrzeb:

- pedagog – mgr Anna agódka, mgr Kamila Ratajczak,

- psycholog – mgr Joanna Romanko – Sierant,

- neurologopeda – mgr Iwona Matecka,

- surdopedagog – mgr Katarzyna Rolnik,

- tyflopedagog – mgr Magdalena Marek.W ofercie Poradni mamy zajcia indywidualne terapeutyczne, „intensywne wsparcie”, zajcia grupowe, grup dla rodziców. Zajcia, z wyjtkiem grupowych, prowadzone s indywidualnie z dzieckiem i jego rodzin.


Zajcia indywidualne terapeutyczne prowadzone s przez specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zajcia „intensywnego wsparcia” to forma zaj prowadzona wspólnie przez psychologa i pedagoga.

Grup dla rodziców prowadz psychologowie, odbywa si raz w miesicu, w wymiarze dwóch godzin.

W zajciach grupowych uczestnicz dzieci, które ukoczyy 3 r. .

           

     Wymiar zaj WWRD wynosi od 4 do 8 godzin w miesicu,
w zalenoci od moliwoci psychofizycznych
i  potrzeb dziecka.

           
Wspópraca Zespou z rodzin dziecka polega na:

  1. udzielaniu pomocy w zakresie ksztatowania postaw i zachowa podanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie wizi emocjonalnej pomidzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowa dziecka i utrwalanie waciwych reakcji na te zachowania.
     
  2. udzielaniu instruktau i porad oraz prowadzeniu konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.
     
  3. pomoc w przystosowaniu warunków w rodowisku domowym do potrzeb dziecka oraz pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich rodków dydaktycznych i niezbdnego sprztu.


    (opracowaa M. Wojtyniak)