Język migowy

Osoby niesłyszące oraz mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) w celu załatwienia sprawy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usług tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Poradni, kontaktując się z pracownikiem Recepcji, za pomocą:

Po otrzymaniu zgłoszenia Poradnia zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenie lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania w celu załatwienia sprawy w Poradni, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).


Scroll to Top
Skip to content