Żądanie zapewnienia dostępności

Żądanie zapewnienia dostępności

1)   Dostępność architektoniczna lub informacyjno-komunikacyjna
 
Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy bez konieczności wskazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gostyniu o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej oraz złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.
 
Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
1. dane do kontaktu z wnioskodawcą,
2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym, lub informacyjno-komunikacyjnymi,
3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
 
Wzór wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej do pobrania poniżej — załącznik nr 1

Załącznik nr 1 – Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu udzieli odpowiedzi na wniosek w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia.
 
Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, Poradnia niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i wskazuje zapewnienie dostępności w sposób alternatywny.
 
W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PEFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności.

2)   Dostępność cyfrowa
 
Każdy ma prawo wystąpić do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Poradni lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
 
Wniosek (żądanie) o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
1. dane do kontaktu z wnioskodawcą,
2. wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne,
3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
4. wskazanie alternatywnego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu udzieli odpowiedzi na żądanie nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
 
W przypadku gdy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i zapewni alternatywny sposób dostępu do tego elementu.
 
W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem osoba ta ma prawo złożenia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu skargi. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
 
Wzór wniosku (żądania) o zapewnienie dostępności cyfrowej do pobrania poniżej —  załącznik nr 2

Załacznik nr 2- Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
 
Wnioski o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej można:

  • złożyć osobiście w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu
  • wysłać pocztą na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń

Scroll to Top
Skip to content