Działalność

Misja Poradni
Jesteśmy publiczną placówką pomagającą dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom w osiąganiu kolejnych etapów rozwojowych, w przezwyciężaniu trudności szkolnych i kłopotów rodzinnych. Naszą pracą chcemy wspierać nauczycieli i rodziców w działaniach wychowawczych i dydaktycznych. Promując zdrowy styl życia i realizując programy profilaktyczne pragniemy zapobiegać patologiom społecznym.
Wizja Poradni
Dążymy do zwiększania efektywności swoich działań poprzez doskonalenie własnych umiejętności pomagania, głębszego rozpoznania potrzeb środowiska oraz oferowania pomocy adekwatnej do oczekiwań naszych klientów.
Zakres pomocy świadczonej w Poradni
Diagnoza:
– psychologiczna (rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego, osobowości)
– pedagogiczna (określanie poziomu dojrzałości szkolnej, wiadomości i umiejętności szkolnych)
– logopedyczna (badanie rozwoju i zaburzeń mowy)
– integracji sensorycznej

Opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnościami

Terapie:
– Biofeedback
– psychologiczna (zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania, moczenie nocne, terapia rodzinna)
– pedagogiczna (pomoc w przezwyciężaniu trudności w nauce z instruktażem dla rodziców)
– logopedyczna (terapia jąkania, usuwanie wad wymowy)
– integracji sensorycznej
– wczesne wspomaganie rozwoju
– socjoterapia

Szkolenia dla nauczycieli i rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych (warsztaty, prelekcje, wykłady).

Spotkania z uczniami wszystkich rodzajów szkół.

WYDAWANIE OPINII I ORZECZEŃ

Wydawanie orzeczeń, opinii, informacji o wynikach diagnozy odbywa się na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U poz.199 ze zmianami).

PORADNIA WYDAJE OPINIE W SPRAWACH:
– wczesnego wspomagania rozwoju (dla dzieci niepełnosprawnych: z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, słabowidzących i niewidomych, słabosłyszących i niesłyszących, z autyzmem, z Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną)
– wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
– odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego
– spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego, lub obowiązku nauki poza szkołą
– objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
– promowania ucznia klasy I lub II klasy podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego
– gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym;
– objęcia dziecka pomocą psychologiczno — pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub w placówce
– zwolnienia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją, autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi z nauki drugiego języka obcego
– dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
– dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
– udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
– pierwszeństwa przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej;
– przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy
– zezwolenie na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonania określonej pracy lub nauki zawodu
– braku przeciwwskazań do wykonania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
– inne opinie o przebadanych.

PORADNIA WYDAJE ORZECZENIA:
O potrzebie kształcenia specjalnego (dla dzieci niepełnosprawnych: z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, słabowidzących i niewidomych, słabosłyszących i niesłyszących, z autyzmem, z Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych społecznie) o potrzebie nauczania indywidualnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły/ realizowanie rocznego obowiązkowego przygotowania do podjęcia obowiązku szkolnego.

Wyżej wymienione orzeczenia oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje Zespół Orzekający.

Dyrektor powołuje do składu zespołu lekarza, w naszej poradni Barbarę Jórdeczkę, psychologa, pedagoga, innych specjalistów. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący – dyrektor lub upoważniona przez niego osoba.

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 07:00 – 19:00
wtorek: 07:00 – 18:00
środa: 07:00 – 19:00
czwartek: 07:00 – 18:00
piątek: 07:00 – 15:00

Scroll to Top
Skip to content