Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma na celu pobudzenie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego, językowego i społecznego rozwoju maluszka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka obejmowane są dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Opinię, o której mowa powyżej, wydaje Poradnia.

Z dzieckiem i jego rodziną pracują specjaliści w zależności od jego potrzeb:
– pedagog, surdologopeda – Anna Łagódka
– pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej – Kamila Ratajczak
– pedagog – Anna Wenderska
– psycholog – Jolanta Turz-Konieczna
– neurologopeda – Anna Janaszak,
– neurologopeda, specjalista komunikacji AAC – Iwona Matecka
– tyflopedagog – Magdalena Marek
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gostyniu w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oferuje zajęcia terapeutyczne indywidualne z dzieckiem i jego rodzicem oraz zajęcia grupowe „Wspieramy rozwój Malucha”, w których uczestniczą najmłodsze dzieci ze swoimi opiekunami.
Wszystkie zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wymiar zajęć WWRD wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Współpraca zespołu z rodziną dziecka polega na:

  • udzielaniu pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
  • udzielaniu instruktażu i porad oraz prowadzeniu konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
  • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu,
  • zespół WWRD opracowuje i realizuje z dzieckiem i jego rodziną indywidualny program wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka. Dokonuje oceny postępów i trudności w funkcjonowaniu dziecka, wspomaga w identyfikacji i eliminowaniu barier i ograniczeń w środowisku utrudniającym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym,
  • plan zajęć tworzony jest z uwzględnieniem możliwości psychoruchowych dziecka.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 07:00 – 19:00
wtorek: 07:00 – 18:00
środa: 07:00 – 19:00
czwartek: 07:00 – 18:00
piątek: 07:00 – 15:00

Scroll to Top
Skip to content